Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1322
Title: Edycja dzieła x. Stanisława Kłossowskiego „Cuda y łaski...” i jej losy z perspektywy bibliologicznej
Other Titles: Edition the work by Rev. Stanisław Klossowski 'Cuda y Łaski...' and its fate from bibliological perspective
Authors: Celer, Bogumiła
Keywords: Kalisz; stare druki; ks. Stanisław Kłossowski; Księga cudów; św. Józef; badania bibliologiczne
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2020, T. 113, s.27-48
Abstract: Kaliska księga cudów i łask doczekała się kilku edycji. Pierwsze wydanie ukazało się w 1780 roku. Księga była świadectwem żarliwej czci, jaką otaczał jej autor – ks. Stanisław Kłossowski – św. Józefa i miała służyć coraz szerszemu propagowaniu jego kultu. Autor interesującego nas dzieła sprawował swą kapłańską posługę w kolegiacie kaliskiej w latach 1751-1798. Artykuł stanowi próbę omówienia losów pierwotnej edycji dzieła ks. S. Kłossowskiego, kształtu fizycznego edycji oraz ewentualnych odmian, dziejów drukarni, z której wyszła książka, a także stanu zachowania w polskich bibliotekach. Asumpt do zainteresowania się księgą cudów dał reprint dzieła wydany w 2018 roku przez Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelpinie, który został wykonany na podstawie egzemplarza przechowywanego obecnie w bibliotece kustosza kaliskiej kolegiaty.
The Kalisz Book of Miracles has underwent several editions, the first of which was published in 1780. The Book was a testimony to the fervent reverence that its author, Rev. Stanisław Kłossowski, held for St Joseph and was to serve the purpose of promoting his cult more widely. The author of the work in question exercised his priestly ministry in the Collegiate Church of Kalisz in the years 1751–1798. The article is an attempt to discuss the fate of the original edition of Rev. Kłossowski’s work, the physical shape of the edition and possible variations, the history of the printing house the book was produced in, as well as the state of preservation in Polish libraries. The impulse to take an interest in the book of miracles originated from a reprint of the work published in 2018 by the Bernardinum Publishing House in Pelpin, which was carried out on the basis of a copy currently kept in the library of the Custodian of Kalisz Collegiate Church.
Description: Tłumaczenie streszczenia Marek Robak-Sobolewski
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1322
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.9997
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2020, T. 113

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Celer_Bogumila_Edycja_dziela_x._Stanislawa_Klossowskiego.pdf655,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons