Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1295
Title: On Some Anthropological Foundations of Spirituality
Authors: Jastrzębski, Andrzej Krzysztof
Keywords: spirituality; mind; intuition; existence; goodness; duchowość; umysł; intuicja; egzystencja; dobroć
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 2, s. 381-390
Abstract: Taking into account today’s progression towards a better notion of spirituality, the development of universal anthropological foundations is of vital importance. They can be found in the classical metaphysical understanding of the human mind. From a practical point of view, spirituality expresses itself in the way people think and behave. To better understand the anthropological foundations of spirituality, we will begin by examining two ways of discovering reality: intuition of being and intuition of good. Looking at these intuitions will give us a better understanding of the issues pertaining to spirituality with its self-transcending dynamism.
Biorąc pod uwagę dzisiejszy rozwój rozumienia pojęcia duchowości, niezwykle ważny staje się opracowanie uniwersalnych fundamentów antropologicznych dla duchowości. Można je znaleźć w klasycznym metafizycznym rozumieniu ludzkiego umysłu. Z praktycznego punktu widzenia duchowość wyraża się w sposobie myślenia i zachowania ludzi. Aby lepiej zrozumieć antropologiczne podstawy duchowości, zbadamy dwa sposoby odkrywania rzeczywistości: intuicję bytu i intuicję dobra. Analiza tych egzystencjalnych intuicji pozwoli nam lepiej zrozumieć problemy dotyczące duchowości z jej autotranscendentym dynamizmem.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1295
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.8636
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 2: Varia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jastrzebski_Andrzej_Krzysztof_On_Some_Anthropological_Foundations_of_Spirituality.pdf269,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons