Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1284
Title: Tajemnica Pięćdziesiątnicy. Lektura liturgiczna wydarzenia biblijnego
Other Titles: The Mystery of Pentecost: A Liturgical Reading of The Biblical Event
Authors: Sławomir, Jeziorski
Keywords: Pentecost; Holy Spirit; Liturgy; Eucharist; Heavenly Gift; Pięćdziesiątnica; zesłanie Ducha Świętego; Duch Święty; liturgia; Eucharystia; dar niebieski
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 1, s. 215-225
Abstract: The event of Pentecost, described by Saint Luke in the Acts of the Apostles, is an event constantly celebrated by the Church. In order to express the content of this mystery, the Church uses many biblical and liturgical texts. The analysis of these allows us to understand how the Church comprehends the event of Pentecost as expressed in the current liturgy. This article goes back to several texts of the Pentecost Vigil Mass and tries to construct, in their light, a liturgical reading of the biblical event described by St. Luke. John’s pericope about living water (Jn 7,37-39) is, first, briefly analysed as to its content and structure, and then it is read in the light of the alleluiatic verse, the collect, and the communion antiphon. Such an analysis allows us to capture several characteristics of the mystery of Pentecost celebrated in the current liturgy of the Church.
Wydarzenie Pięćdziesiątnicy opisane przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich jest wydarzeniem, które Kościół nieustannie celebruje. Do wyrażenia treści tej tajemnicy w liturgii używa wielu tekstów biblijnych oraz liturgicznych. Ich analiza pozwala odczytać, jak dzisiaj w liturgii Kościół rozumie wydarzenie zesłania Ducha Świętego. Niniejszy artykuł sięga do kilku tekstów mszy wigilii Zesłania Ducha Świętego, aby w ich świetle podjąć liturgiczną lekturę wydarzenia biblijnego opisanego przez św. Łukasza. Janowa perykopa o wodzie żywej (J 7,37-39) zostanie najpierw krótko przeanalizowana pod kątem treści i struktury, po czym odczytana w świetle wersetu allelujatycznego, kolekty oraz antyfony komunijnej. Taka analiza pozwoli uchwycić kilka cech charakterystycznych misterium Pięćdziesiątnicy celebrowanego w aktualnej liturgii Kościoła.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1284
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1945
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 1: Duch Święty dany wierzącym - po co?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jeziorski_Slawomir_Tajemnica_Piecdziesiatnicy_Lektura_liturgiczna_wydarzenia_biblijnego.pdf276,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons