Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1281
Title: Pneumatologia w isagodze Juniliusza Afrykanczyka
Other Titles: Pneumatology in the Isagoge of Junilius Africanus
Authors: Czyżewski, Bogdan Stanisław
Keywords: Juniliusz Afrykańczyk; Junilius Africanus; Duch Święty; Holy Spirit; isagoga; isagoge; Instituta; Augustyn; Augustine
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 1, s. 173-184
Abstract: Niewielkie dzieło starożytnego autora Juniliusza Afrykańczyka (VI w.) Instituta regularia divinae legis jest wprowadzeniem (isagogą) do poznawania Pisma Świętego. Porządkuje nie tylko kanon ksiąg Starego i Nowego Testamentu, ale zawiera również zwięzłą interpretację niektórych tekstów biblijnych. Obok wielu kwestii doktrynalnych Juniliusz zajmuje się w swoim biblijnym podręczniku także pneumatologią. Odczytuje ją w podwójnej perspektywie. Ducha Świętego określa jako łaskę, którą jest On sam, ponieważ udziela się jako dar człowiekowi. Drugi temat to ukazanie jedności Ducha Świętego z Ojcem i Synem, i odrębności Osób Boskich w perspektywie trynitarnej.
The work of the ancient author Junilius Africanus (6th century), Instituta regularia divinae legis, is an interesting introduction (isagoge) to the study of the Holy Scriptures. It not only organizes the canon of the Old and New Testaments, but also contains concise interpretations of some of the biblical texts. Among many other doctrinal questions, Junilius deals in his biblical textbook with pneumatology. It presents pneumatology through a double perspective. First, the Holy Spirit is defined as the grece, that He is himself, because He gives himself as a gift to man. The second theme shows both the unity of the Holy Spirit with the Father and the Son and also the separateness of the Divine Persons, in the Trinitarian perspective.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1281
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.4796
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 1: Duch Święty dany wierzącym - po co?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czyzewski_Stanislaw_Bogdan_Pneumatologia_w_isagodze_Juniliusza_Afrykanczyka.pdf325 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons