Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1279
Title: Obietnice Ducha dla „martwych” w świetle Ap 14,13
Other Titles: Promises of the Spirit for “the Dead” in the Light of Rev 14:13
Authors: Siemieniec, Tomasz Marcin
Keywords: Apokalipsa św. Jana; Book of Revelation; Duch Święty; Holy Spirit; makaryzm; macarism; błogosławieństwo; beatitude
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 1, s. 129-143
Abstract: Artykuł porusza kwestię obietnic Ducha dla „martwych” w świetle Ap 14,13. Punktem wyjścia jest stan badań nad tekstem Ap 14,13. Zostało wykazane, że – jak dotąd – uczeni głownie skupiali się na adresatach tego makaryzmu, poszukując odpowiedzi na pytanie o to, czy idzie tutaj o wszystkich chrześcijan, czy tylko o męczenników. Autor artykułu proponuje rozumieć „martwych” w kategoriach duchowych (jako martwych duchowo). Wskazuje na to kontekst makaryzmu, którym jest wizja 14,6-13, jak również fakt, że duchowe znaczenie terminu „martwi” nie stoi w sprzeczności z innymi tekstami Apokalipsy. W związku z tym mamy tu błogosławieństwo dla tych, którzy się nawracają. Duch Święty jawi się tutaj jako Ten, który potwierdza obietnice dane w makaryzmie, a co za tym idzie, jest Tym, który nadaje dynamizm głoszonej „odwiecznej dobrej nowinie”. Duch, przemawiając w Ap 14,13, jawi się jako Osoba, która wyraża siebie samego, przekazując orędzie ludziom. Paralelne do wypowiedzi Ducha polecenie spisania treści błogosławieństwa ukazuje rolę tegoż Ducha w procesie, który nazywamy natchnieniem skrypturystycznym. Zatem Duch odgrywa tutaj bardzo ważną rolę w przekazie dobrej nowiny, która z jednej strony wzywa do nawrócenia, a z drugiej, w przypadku, kiedy to nawrócenie nastąpi, wskazuje na rychłą realizację zbawczych obietnic.
The article deals with the problem of promises of the Spirit for “the Dead” in the light of Rev 14:13. The point of departure for this analysis is the presentation of the current state of research. It has been demonstrated that, until now, scholars have focused on the question of the recipients of this macarism, whether it applies to all Christians or merely martyrs. The author of the article proposes to understand “the dead” as spiritually dead. This meaning is indicated by the context of the macarism, which is the whole vision in Rev 14:6-13, as well as by the fact that this spiritual sense of the term “the dead” does not contradict other texts of Revelation. Thus we have here a blessing for those who repent. The Holy Spirit shows himself here as the one who confirms the promises given in the blessing, and consequently as the one who animates the eternal gospel being proclaimed. The Spirit, speaking in Rev 14:13, reveals himself as a person who expresses himself by delivering the message to humankind. The command to write the content of the blessing (v. 13a), parallel to the Spirit’s statement (v. 13b), reveals the role of this Spirit in the process, called “a scripturistic inspiration”. Therefore the Spirit plays here an important role in the transmission of the eternal gospel which, first, calls for repentance, and, when repentance is forthcoming, promises an early accomplishment of salvific promises.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1279
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1946
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 1: Duch Święty dany wierzącym - po co?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Siemieniec_Tomasz_Obietnice_Ducha_dla_martwych_w_swietle_Ap_14,13.pdf350,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons