Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1243
Title: Preewangelizacja odpowiedzią na współczesne wyzwania kulturowe. Studium katechetyczne.
Other Titles: Preevangelization as a response to contemporary cultural challenges. Catechetical study
Authors: Broda, Damian
Keywords: preewangelizacja; ewangelizacja; katecheza; katecheta; edukacja religijna; preevangelization; evangelization; catechesis; catechist; religious education
Issue Date: 26-Jun-2020
Abstract: We współczesnym świecie zauważa się, iż coraz więcej osób nie jest odpowiednio przygotowanych, aby móc owocnie słuchać słowa Bożego i swiadomie przyjąć kerygmat o Jezusie Chrystusie. Wiele miejsc stało się "peryferiami" duchowymi, które potrzebują pierwszej lub ponownej ewngelizacji. Preewangelizacja, która jest przedmiotem niniejszej rozprawy doktorskiej, jest szeregiem działań mających przygotować współczesnego człowieka, żyjącego w świecie dynamicznych przemian społeczno-kulturowych, do osobistej decyzji wiary. Głównym celem, który przyświeca tej rozprawie, to odpowiedź na pytanie, na czym polega szeroko pojęta preewangelizacja w katechetycznej działalności Kościoła, w odniesieniu do współczesnych wyzwań kulturowych. Chodzi zatem o ukazanie Kościoła. Drugi i trzeci rozdział ukazują rolę, jaką w preewangelizacji pełni świadectwo życia chrześcijańskiego oraz komunikacja interpersonalna. Rozdział czwarty prezentuje obszary tematyczne w ramach preewangelizacji, których źródłem jest prawda, dobro oraz piękno. W zakończeniu zostały zebrane wnioski oraz postulaty, które wskazują, w jaki sposób dzisiejsi katecheci mogą skutecznie posługiwać nie tylko w środowisku osób wierzących, ale również na tzw. terenach misyjnych, do których można zaliczyć szkoły i parafie XXI wieku.
In today's world, it is noted that more and more people are not adequately prepared to listen the word of God and consciously accept the kerygma of Jezus Christ. many places have become spiritual "periphery" that need first or second evangelization. Preevangelization, which is the subject of this PhD thesis, is a series of activities designed to prepare modern man, living in a world of dynamic socio-cultural changes, for his personal decision of faith. The main aim of this dissertation is to answer the question: what is preevangelization in the catechetical activity of the Church, in relation to contemporary cultural challenges? It is therefore a question of showing preevangelization in the context of catechesis, especially in environments such as schools and parishes. The first chapter presents the theological and cultural background of the preevangelization, by referring to biblical and early Christian sources and to the teaching of the Church. The next two chapters show the role of christian witness and interpersonal communication in preevamgelization. The fourth chapter presents the thematic areas within preevanhgelization, which have their roots in truth, goodness and beauty. In the end, the conclusions and postulates were collected which indicate how today's catechists can effectively serve not only in the community of believers, but also in the so-called missionary areas, which include schools and parishes of the 21st century.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr ha. Paweł Mąkosa, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1243
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Damian_Broda_Preewangelizacja_odpowiedzia_na_wspolczesne_wyzwania_kulturowe_Studium_katechetyczne.pdf2,6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.