Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1228
Title: Europejskie prawne podstawy ochrony informacji
Other Titles: EUROPEAN LEGAL BASIS FOR INFORMATION PROTECTION
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Authors: Fleszer, Dorota
Rogacka-Łukasik, Anna
Keywords: cyberbezpieczeństwo; informacja; dane osobowe; system informatyczny; Internet; cyber security; information; personal information; IT system; кибербезопасность; информация; персональные; данные; IT-система; интернет
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 57-76
Abstract: Zagadnienie informacji i zapewnienie jej prawnego bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec przetwarzania jej w systemach informatycznych staje się istotną kwestią nie tylko dla prawodawcy krajowego. Biorąc pod uwagę istnienie transgranicznego przepływu informacji – co jest przecież niezbędne z punktu widzenia tworzenia wspólnego rynku – pojawiają się nowe zagrożenia, choćby te związane z koniecznością zapewnienia ochrony prywatności osób. Rozwiązania prawne na poziomie unijnym mają owe zagrożenia jeżeli nie wyeliminować, to choćby zminimalizować poprzez tworzenie wspólnych ram prawnych bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Celem niniejszej publikacji jest analiza europejskich regulacji prawnych stanowiących podstawę dla zapewnienia bezpiecznego przetwarzania informacji w systemach informatycznych.
The issue of information and ensuring its legal security, in particular to the extent of its processing in IT systems, becomes an important issue not only for the national legislator. Taking into consideration the existence of cross-border information flow – which is necessary for the creation of a common market – there are new threats, such as the need to ensure the protection of individuals’ privacy. Legal solutions at the EU level, that address those threats, aim if not to eliminate, at least to minimise them by creating a common legal framework for information security and protection of personal data. The purpose of this publication is to analyse the European regulations that provide the basis for ensuring the safe information processing in information systems.
Вопрос информации и обеспечения ее правовой безопасности, особенно в отношении обработки в информационных системах, становится важной проблемой не только для национального законодателя. Учитывая наличие трансграничного потока информации, что, в конце концов, необходимо с точки зрения создания общего рынка, появляются новые угрозы, напри- мер, связанные с необходимостью обеспечения защиты приватности лиц. Правовые решения на уровне ЕС должны если не устранить эти угрозы, то свести к минимуму путем создания общей правовой базы для информаци- онной безопасности и защиты персональных данных. Целью данной публи- кации является анализ европейских правовых норм, лежащих в основе обе- спечения безопасной обработки информации в информационных системах.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1228
DOI: https://doi.org/10.31743/sp.5848
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fleszer_Dorota_Rogacka-Lukasik_Anna_Europejskie_Podstawy_Prawne_Ochrony_Informacji.pdf740,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons