Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1212
Title: Archiwum dekanalne – podstawy prawne
Authors: Różański, Mieczysław
Keywords: archiwum dekanalne; arckancelaria dziekańska; kancelaria dziekańska; dekanat; Kościół katolicki; dean’s archive; church archive studies; the Catholic Church; deanery
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 112, s. 337-347
Abstract: Funkcjonowanie archiwum dziekańskiego nie ma uregulowania w powszechnym prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego. Wskazane tam obowiązki dziekana, który jest bliższym współpracownikiem biskupa, pośrednio domagają się prowadzenia przez niego kancelarii dziekańskiej. W aktach opracowanych przez synody polskie wskazano na konieczność istnienia archiwum dziekańskiego, które przechowuje akta i dokumentację wytworzoną przez dziekana lub zebrane przez niego z parafii, zgodnie z przepisami prawa. Przepisy te mają charakter ogólny i nakazują prowadzenie osobnego od archiwum parafialnego archiwum dziekańskiego lecz nie zawierają bardziej szczegółowych unormowań dotyczących sposobu zabezpieczania, przechowywania i udostępniania dokumentacji oraz sytuacji kiedy materiały te należy przekazać do centralnego archiwum historycznego w diecezji.
The function of the dean’s archive is not regulated in the canon law of the Catholic Church. The duties of a dean, who is the bishop’s close associate, require an independent dean’s offi ce. The records produced by Polish synods recognise the necessity of establishing the dean’s archive, which can preserve the records and documentation produced by a dean or collected by him from parishes in accordance with the laws. The regulations of the synods require running the dean’s archive as an institution independent of parish archives, but they do not specify in detail how these records should be preserved and made available, and when the materials ought to be transferred to the central historical archives in the diocese.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1212
DOI: /10.31743/abmk.6368
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 112

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozanski_Mieczyslaw_Archiwum_dekanalne_podstawy_prawne.pdf229,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons