Studia Prawnicze KUL : [4] Community home page

Logo

Kwartalnik Studia Prawnicze KUL (ISSN 1897-7146) to periodyk afiliowany przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wydawany od roku 2007. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika Prawo-Administracja-Kościół, z którym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów. Na łamach kwartalnika są publikowane opracowania obejmujące swym zakresem nauki prawne i prawo kanoniczne. Umożliwiają one wymianę wiedzy i doświadczeń prawniczych odnoszących się zarówno do nowych zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i szczegółową analizę historycznoprawną i prawnoporównawczą tych zjawisk, z uwzględnieniem prawnego dorobku cywilizacyjnego Zachodniej i Wschodniej Europy, wyrastającego ze wspólnych korzeni prawa rzymskiego i kultury judeo-chrześcijańskiej. Prawo jako fenomen społeczny zmienia się, co musi skłaniać do szczegółowej oceny jego funkcjonowania i obserwowanych zmian oraz formułowania propozycji doskonalenia przyjętych rozwiązań. Kwartalnik grupuje publikacje naukowe w kilku działach. Dział Studia i artykuły obejmuje artykuły problemowe, przeglądowe i recenzyjne przygotowane przez osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Opracowania naukowe publikowane są w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim i rosyjskim, po uprzedniej recenzji i zaopatrzeniu w streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. W dziale Materiały i glosy prezentowane są materiały o charakterze dydaktycznym lub szkoleniowym, artykuły poglądowe oraz komentarze do orzeczeń sądowych. Materiały źródłowe do studiów nad prawem grupują teksty mogące stanowić istotny wkład w rozwój badań komparatystycznych nad prawem, w tym zwłaszcza przekłady prawa obcego. W dziale Recenzje umieszczane są recenzje publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych i prawa kanonicznego wydawanych w języku polskim i językach obcych. W dziale Sprawozdania publikowane są sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów itp. grupujących zwłaszcza naukowców uprawiających nauki prawne i prawo kanoniczne. Uzupełnieniem czasopisma jest kronika z życia Wydziału, bibliografia publikacji naukowych pracowników oraz wspomnienia o zmarłych współpracownikach i przyjaciołach Wydziału.

(English) Studia Prawnicze KUL (Legal Studies of The John Paul II Catholic University of Lublin) - periodical affiliated with the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin. It has been published since 2007. The journal is a continuation of the quarterly 'Prawo-Administracja-Kościół', which was published until 2000. Thanks to this, the continuity of numbering of subsequent volumes of the journal has been preserved. The formula of the magazine was changed with the change of its name. Permanent sections have been introduced: Studies and articles, Materials and commentaries; The sources of law; Reviews; Conference reports; Diary of the Faculty. Articles and studies can be published by persons with at least the academic title of doctor. The Journal contains articles on various issues in the field of law, canon law and administration. What is more, it contains a section concerning the sources of law, which presents the translation of various legal documents. The Journal presents also summaries of the published texts in Polish, English and Russian. All texts are reviewed by well-recognized academics, specialists in the specific fields of law. The final parts of the Journal consist of the Chronicle of the Law Faculty’s activities and the bibliography of the members of the Law Faculty.

OTWARTY DOSTĘP

"Studia Prawnicze KUL" są udostępniane w formule Open Access, co oznacza, że cała zawartość poszczególnych tomów dostępna jest nieodpłatnie na stronie czasopisma, w Repozytorium Instytucjonalnym KUL


Redaktor Naczelny:
dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
Zastępcy Redaktora Naczelnego:
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
dr hab. Wojciech Staszewski
Członkowie Redakcji:
o. prof. dr hab Wiesław Bar
ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Redaktorzy tematyczni:
dr Lidia Fiejdasz-Buczek dr Małgorzata Gałązka dr Agnieszka Kawałko dr hab. Anna Kosińska dr Izabela Leraczyk dr Kinga Stasiak dr Anna Szarek-Zwijacz dr Paulina Woś dr Michał Zawiślak
Redaktorz językowi:
dr hab. Jadwiga Potrzeszcz dr Delaine R. Swenson, prof. KUL
Sekretarz Redakcji:
dr Monika Popek
Rada Naukowa:
Adam BŁAŚ – Uniwersytet Wrocławski; Akademia Polonijna w Częstochowie
Remigio BENEYTO BERENGUER – Universidad CEU Cardenal Herrera (Hiszpania)
Janina CIECHANOWICZ-McLEAN – Uniwersytet Gdański
František ČITBAJ – Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja)
ks. Antoni DĘBIŃSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. abp Andrzej DZIĘGA – Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Giorgio FELICIANI – Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia (Włochy)
Mirosław GRANAT – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Miomira KOSTIĆ - Универзитет у Нишу / University of Niš (Serbia)
ks. Józef KRUKOWSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
William N. LaFORGE – Delta State University (Stany Zjednoczone)
Wojciech ŁĄCZKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Barbara MIKOŁAJCZYK – Uniwersytet Śląski
ks. Henryk MISZTAL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Carmen PARRA RODRÍGUEZ - Universidad Abat Oliba CEU (Hiszpania)
Anna PRZYBOROWSKA–KLIMCZAK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Marek SAFJAN – Uniwersytet Warszawski
Stanisław SAGAN – Uniwersytet Rzeszowski
Hesi SIIMETS-GROSS - Tartu Ülikool (Estonia)
ks. Piotr STANISZ – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. Marian STASIAK – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adam STRZEMBOSZ – Akademia Polonijna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Hanna SUCHOCKA – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Péter SZABÓ – Pázmány Péter Catholic University (Węgry)
Renata SZAFARZ – Polska Akademia Nauk
Andrzej SZAJKOWSKI – Polska Akademia Nauk
Miruna TUDORASCU - Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia (Rumunia)
Mustafa YASAN – Sakarya University (Turcja)
Marian ZDYB – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Andrzej ZOLL – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie


ISSN: 1897-7146
DOI: 10.31743/sp

Zasady udostępniania
Artykuły publikowane w czasopiśmie "Studia Prawnicze KUL" dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 4.0 Polska (CC BY 4.0 PL). Teksty opublikowane w do 2/2017 dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY ND 4.0 PL) Copyright Notice
Papers of the journal are licensed under a Creative Commons Attribution-4.0 International License (CC BY 4.0 PL). Papers of the journal to number 2/2017 are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0 International License (CC BY-ND 4.0 PL).

Kontakt:
Studia Prawnicze KUL, Al. Racławickie 14 (pok. CP-22), 20-950 Lublin

(+48) 81 445 37 12; sp_red@kul.pl
Główna osoba do kontaktu:
Redakcja Studiów Prawniczych KUL

(+48) 81 445 37 12; sp_red@kul.pl

Browse

Collections in this community