Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1141
Title: Stosowanie prawa przez organy Państwa Watykańskiego a zasadnicze problemy jego systemu prawnego
Other Titles: APPLICATION OF LAW BY THE AUTHORITIES OF THE VATICAN CITY STATE AND FUNDAMENTAL PROBLEMS OF ITS LEGAL SYSTEM
Authors: Dyda, Konrad
Keywords: Państwo Miasta Watykańskiego; prawo kanoniczne; prawo naturalne; Kościół Katolicki; źródła prawa; Vatican City State; canon law; natural law; Catholic Church; sources of law
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 22 (2019), s. 315-336
Abstract: W artykule autor podejmuje refleksję nad zasadniczymi problemami stosowania prawa przez organy Państwa Miasta Watykańskiego, wynikającymi przede wszystkim z przyjętego w nim systemu źródeł prawa. Opiera się on w przeważającej mierze na normach kanonicznych – ustanowionych na potrzeby funkcjonowania Kościoła Katolickiego – oraz recypowanych przepisach prawa włoskiego. Tego typu połączenie powoduje szereg problemów praktycznych, zwłaszcza w sferze zastosowania zasady praworządności na gruncie watykańskiego prawa karnego, które dopuszcza karanie sprawcy bez wyraźnej podstawy prawnej. Jednocześnie kluczową rolę w stosowaniu prawa w Państwie Watykańskim odgrywają osądy moralne, wypracowywane na gruncie nauki Kościoła Katolickiego. W związku z tym autor stawia tezę, że analizy systemu źródeł prawa Państwa Miasta Watykańskiego dają także – unikatową – możliwość badania praktycznego zastosowania klasycznych dla Zachodniej tradycji prawniczej koncepcji, np. prawa naturalnego, bądź sprecyzowania istotnych zagadnień nauki prawa kanonicznego. Ponadto mogą się przyczynić do wyjaśnienia możliwości szerszego zastosowania zasad prawa na etapie jego stosowania, przy jednoczesnym minimum pozytywizacji.
In the article the author reflects on the fundamental problems of the application of law by the authorities of the Vatican City State, resulting primarily from the adopted system of sources of law. It is mainly based on norms of canon law – established for the functioning of the Catholic Church – and provisions of Italian law. Such a combination raises a number of practical problems, particularly in the application of the rule of law in Vatican criminal law which allows the offender to be punished without a clear legal basis. At the same time, a key role in the application of law in the Vatican is played by moral judgments, developed on the basis of the teachings of the Catholic Church. Therefore, the author puts forward a hypothesis that the analysis of the system of sources of Vatican law also provides a unique opportunity to study the practical application of classic concepts in the Western legal tradition, such as natural law, or to clarify important issues in canon law research. Moreover, it may help explain the possibility of a wider application of the principles of law at the stage of its application with a minimum of positivisation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1141
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.5480
ISSN: 2544-3003 (eISSN)
2081-8882
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2019, T. 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyda_Konrad_Stosowanie_prawa_przez_organy_Panstwa_Watykanskiego_a_zasdnicze_problemy_jego_systemu_prawnego.pdf778,61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons