Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1133
Title: Związki wyznaniowe i jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty współdziałające w wykonywaniu orzeczeń karnych
Other Titles: Religious Organizations and Local Self-government Units as Entities Cooperating in The Enforcement of Criminal Judgements
Authors: Nikołajew, Jerzy
Keywords: wykonywanie orzeczeń karnych; związki wyznaniowe; samorząd terytorialny; kodeks karny wykonawczy; enforcement of criminal judgements; religious organizations; local self-government units; Penal Executive Code
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 22 (2019), s. 173-189
Abstract: Związki wyznaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego to podmioty współdziałające w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, zapobiegawczych oraz przepadku. Można je również traktować w kategoriach organów społecznej kontroli nad wykonywaniem tych orzeczeń. Współdziałanie takich podmiotów uzyskało rangę dyrektywy ustawowej i służyć ma readaptacji społecznej skazanych i zapobieganiu przestępczości. W przypadku przedstawicieli związków wyznaniowych współdziałanie posiada także charakter wychowawczy i poprawczy.
Religious organizations and local self-government units are entities cooperating in the implementation of penalties, penal, compensatory, protective and preventive measures, as well as forfeiture. They can also be treated in terms of institutions of social control over the enforcement of these judgements. The cooperation between these entities has obtained the status of a statutory directive and is supposed to serve to rehabilitate the convicts and prevent crime. As argued in the present article, the cooperation under
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1133
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.5484
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2019, T. 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikolajew_Jerzy_Zwiazki_wyznaniowe_i_jednostki_samorzadu_terytorialnego_jako_podmioty_wspoldzialajace_w_wykonywaniu_orzeczen_karnych.pdf738,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons