Artykuły naukowe (WPPKiA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 423
 • Item
  Pluralizm mediów jako kryterium oceny efektywności ochrony wolności prasy - kilka uwag na tle sytuacji w Polsce
  (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024) Jaskuła, Lidia Katarzyna
  Zasada wolności prasy jest zasadą ustrojową demokratycznego państwa prawnego. Ocena czy prasa w konkretnym przypadku jest wolna, nie jest zadaniem łatwym, jed­nak nie możemy mówić o wolnych mediach w sytuacji, gdy pozbawione będą one pluralistycznego charakteru. Zatem pluralizm mediów może stanowić kryterium oceny efektywności ochrony wolności prasy. Głównym problemem artykułu "Pluralizm mediów jako kryterium oceny efektywności ochrony wolności prasy - kilka uwag na tle sytuacji w Polsce" jest pytanie, czy obowiązujące w Polsce rozwiązania legislacyjne dotyczące pluralizmu mediów gwarantują efektywną ochronę wolności prasy? Analizy przeprowadzone w pracy prowadzą do wniosku, że rozwiązania legislacyjne dotyczące pluralizmu mediów nie gwarantują efektywnej ochrony wolności prasy w Polsce, ponieważ w polskim prawie brakuje instrumentów jego realnej ochrony. Wartość ta jest w tej sytuacji pozostawiona dobrej woli sprawujących władzę publiczną. Poprawić ten stan rzeczy może wprowadzenie koniecznych zabezpieczeń prawnych, a więc zmiana przepisów prawa oraz podnoszenie świadomości obywatelskiej w zakresie wartości pluralizmu mediów. The principle of press freedom is a constitutional principle of a democratic state ruled by law. Assessing whether the press is free in a particular case is not an easy task. However, it is impossible to speak of free media when deprived of their pluralistic character. Therefore, media pluralism may be a criterion for assessing the effective­ness of press freedom protection. The main problem addressed in the article “Media Pluralism as a Criterion for Evaluating the Effectiveness of Press Freedom Protection: A Few Comments in Light of the Situation in Poland” is the question of whether the existing legislative solutions regarding media pluralism in Poland guarantee effective protection of press freedom. The analyses carried out in the paper lead to the conclu­sion that legislative solutions regarding media pluralism do not guarantee effective protection of press freedom in Poland because there are no instruments in Polish law for its real protection. In this context, this value is left up to the goodwill of those in public power. Improving this situation may involve introducing necessary legal safeguards, which means changing legal provisions and raising public awareness of the value of media pluralism.
 • Item
  Long-Term and Institutional Care: A Global Perspective and Imperative
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Kucharska, Katarzyna; Tabaszewski, Robert
  This study provides an overview of the legal aspects of long-term care (LTC) and institutional care for the elderly. It investigates whether LTC services for seniors could be recognized as a distinct human right, possibly through a United Nations convention. The study explores the existence and core components of the right to LTC and examines the minimum standards for its investigation, implementation, and enforcement. Additionally, it analyzes the specific rights of seniors that contribute to the right to care for dependent persons while also considering the intersectionality of this right and its relationship with other human rights. The study investigates the legal frameworks for protecting the right to LTC in various countries and assesses legal solutions derived from general legal instruments and special standards, particularly those concerning individuals with disabilities. Furthermore, it discusses proposed laws aimed at preserving the dignity of seniors and preventing unnecessary examinations and abuse. The study ultimately evaluates whether the right to LTC is an independent right or an extension of the rights to healthcare and social security.
 • Item
  Implementation of the Istanbul Convention into the National Criminal Legislation in Poland
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Hypś, Sławomir
  The Council of Europe Convention on preventing and combatting violence against women and domestic violence (further: Istanbul Convention) became part of the Polish legal system on August 1, 2015. The ratification process of the Istanbul Convention was marked with difficulties from its very opening for signature. The provisions of the Convention have caused – and continue to arouse – a range of extreme emotions and doubts. The fierce dispute that has emerged over the implementation of the Convention in Poland at some point even led to action being taken for termination. As things have been to date, Poland has not terminated of the Istanbul Convention. Five years following ratification of the Convention, in March 2020, Poland submitted a report on the implementation of measures giving effect to its provisions into the Polish legal system, as required under the monitoring mechanism. Poland’s report was considered by GREVIO, with an assessment made of Polish legislation in this regard and an evaluation report issued in June 2021. Notwithstanding the comments that Poland made to the GREVIO report, the key conclusions of the assessment should be highlighted as regards compliance of Polish criminal legislation with the standard of protection of women against violence, including domestic violence, under the Convention. Since the Convention was opened for signature, and in particular since its ratification, the Polish legislator has introduced a range of amendments to the Criminal Code aimed at raising the standard of protection for victims of domestic violence and of effective prosecution of offenders. This text highlights the most important of these changes and presents the current state of implementation of the Istanbul Convention into Polish criminal law. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (dalej: Konwencja Stambulska) stała się częścią polskiego porządku prawnego z dniem 1 sierpnia 2015 r. Proces ratyfikacji Konwencji Stambulskiej od samego jej otwarcia do podpisu naznaczony był trudnościami. Postanowienia Konwencji wzbudziły – i nadal budzą – szereg skrajnych emocji i wątpliwości. Ostry spór, jaki powstał w związku z wdrażaniem Konwencji w Polsce, w pewnym momencie doprowadził nawet do podjęcia działań w sprawie jej wypowiedzenia. Jak dotąd Polska nie wypowiedziała Konwencji Stambulskiej. Pięć lat po ratyfikacji Konwencji, w marcu 2020 r. Polska złożyła raport z wdrożenia działań wprowadzających w życie jej postanowienia do polskiego porządku prawnego, zgodnie z wymogami mechanizmu monitorowania. Raport Polski został rozpatrzony przez GREVIO, dokonano oceny polskiego ustawodawstwa w tym zakresie oraz wydano raport ewaluacyjny w czerwcu 2021 r. Niezależnie od uwag, jakie Polska zgłosiła do raportu GREVIO, należy podkreślić kluczowe wnioski z oceny w zakresie zgodności polskiego ustawodawstwa karnego ze standardem ochrony kobiet przed przemocą, w tym przemocą domową, na mocy Konwencji. Od chwili otwarcia Konwencji do podpisu, a w szczególności od chwili jej ratyfikacji, polski ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego szereg zmian mających na celu podniesienie poziomu ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz skutecznego ścigania sprawców. W tekście podkreślono najważniejsze z tych zmian oraz przedstawiono aktualny stan implementacji Konwencji Stambulskiej do polskiego prawa karnego.
 • Item
  Between Enabling Law and Protecting Law – Some Remarks on the Method of Regulating the Law of Groups of Companies in Polish Commercial Companies Code
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Herbet, Andrzej
  Although the groups of companies have been an indispensable part of the modern economy for several decades, they still continue to attract unwavering attention of both practice and doctrine of corporate law. The numerous legal challenges posed by the functioning of multi-level structures, based on diverse types of dominance and dependance relations adopt different regulatory strategies manifest a universal appeal. Yet, the national legislators adopt different regulatory strategies, aimed at securing the interests of various stakeholders, including minority shareholders, dependent companies and their creditors. As a result, the contemporary discourse entails two concepts – one emphasizing the risks and responsibilities associated with it (protecting law) and the other one, supporting the creation of groups, as well as instruments for their effective management (enabling law). The aim of the article is to verify the extent to which these concepts are addressed by the most recent Polish group law regulations, viewed in a comparative context outlined by selected European jurisdictions.
 • Item
  Przesłanki i tryb zawarcia małżeństwa konkordatowego – prawo i pragmatyka
  (Wydawnictwo KUL, 2023) Tunia, Anna
  Przedmiotem artykułu jest analiza prawnego kształtu tzw. małżeństwa konkordatowego, a w szczególności charakteru i trybu realizacji przesłanek warunkujących jego zawarcie, określonych przez Konkordat i Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Autorka wskazuje na rozbieżności między przepisami tych aktów prawnych, a także między tymi regulacjami prawnymi a istniejącą pragmatyką. Analizy te ukierunkowane są na ocenę poprawności legislacji odnoszącej się do tzw. małżeństwa konkordatowego. Przeprowadzone badania pozwalają na wniosek, że przepisy normujące konkordatową formę zawarcia małżeństwa cywilnego podlegały kilku nowelizacjom, które miały na celu doprecyzowanie warunków i trybu zawarcia małżeństwa w tej formie, jak też podyktowane były zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi, w tym cyfryzacją administracji publicznej. Autorka pozytywnie ocenia te zmiany, ale jednocześnie podnosi postulaty de lege ferenda mające na celu dokonanie dalszych modyfikacji niektórych niejasnych jeszcze przepisów normujących tę formę zawarcia małżeństwa. The subject of the article is an analysis of the legal shape of a concordat marriage in Poland, in particular the nature and mode of implementation of the conditions for its contraction specified by the Concordat and the Family and Guardianship Code. The author indicates the discrepancies between the provisions of these legal acts and between them and the existing pragmatics. The analyses are aimed at assessing the correctness of the legislation related to concordat marriage. The research allows the author to conclude that the provisions regulating the concordat form of contracting a civil marriage have been subject to several amendments aimed at specifying its conditions and procedure and dictated by the changing socio-economic conditions, including the digitization of public administration. The author evaluates these changes positively, but at the same time raises de lege ferenda postulates aimed at making further modifications to some provisions regulating this form of marriage that are still unclear.