Rozprawy doktorskie (WF)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Łów mądrości jako ćwiczenie duchowe. Transcendentalno-anagogiczna interpretacja filozofii Mikołaja Kuzańczyka.
  (2022-11-23) Śmist, Antoni
  Nicholas Cusanus (1401-1464) is one of the most interesting figures in the history of European philosophy. He investigated some of the most important problems of medieval philosophy and endowed them with a peculiar philosophical “savour” that inspired many later thinkers (e.g. Ernst Cassirer, Carl Gustav Jung, Karl Jaspers, Hans-Georg Gadamer). There is a plenitude of external contexts and tensions which we have to consider in order to understand Cusanus’s writings, but – more importantly – there is a plenitude of contexts and tensions that are internal to those writings, e.g. terminological instability, variety of concepts and diverse ways of approaching philosophical and theological problems. This dissertation is an attempt to develop a mode of interpretation of Cusanus’s philosophy by finding its proper intellectual context, working out a general way of reading his texts, and solving some interpretative problems. The most fundamental problem that might be called a broad philosophical background of Cusanus’s intellectual activity is a problem of “Christian philosophy”, or more precisely, the relation between Christianity and philosophy. An apparent tension between human wisdom and the mystery of Christ has been an object of investigation by many great thinkers throughout the ages, since Paul the Apostle, Justin the Martyr, Tertullian and Augustine of Hippo to this day. One of the signs of this tension is a discussion that was triggered in the 20th century among the historians of philosophy by two French scholars, Émile Bréhier and Étienne Gilson. The former investigated a problem whether in the history of philosophy there is something that can be called “a Christian philosophy”, and he stated that there is not. The latter, on the other hand, argued against this view by showing novelties and peculiarities of Christian thought and by trying to prove the profound intellectual independence of the Christians from the Pagan tradition. Regardless of the validity of each of these views, it is clear that this is a great problem that can be analyzed in relation to any of the Christian thinkers – and to Cusanus as well. Is he more of a philosopher, or more of a Christian? Is there a conflict between the two? Many great scholars already showed that Cusanus’s philosophy is deeply influenced both by the Greek tradition (e.g. Aristotle, Plato, Pythagoreans, Neo-Platonists) and by the Holy Scripture and the Christian thinkers (e.g. Augustine of Hippo, Dionysius the Areopagite, Anselm of Canterbury, Thomas Aquinas). The dissertation is an attempt to find an explanation of how these two traditions meet in Cusanus writings. In the first chapter, I outline Cusanus’s metaphilosophical background by pointing towards some styles of thinking and traditions that were present among the intellectuals in his times (e.g. a Socratic tradition, an Aristotelian tradition, a tradition of mysticism). The purpose of this chapter is to show how Cusanus understands his own works, what his goal is and what the crucial conceptual tensions are (e.g. wisdom – knowledge, love – vision, intellect – reason, practical – theoretical). In this chapter, I try to show that Cusanus’s philosophy is a sui generis spiritual exercise that serves a sapiential and anagogical goal, i.e. to move one’s mind towards a loving and contemplative vision of God. In the second chapter, I focus on some names of God, investigated by Cusanus (e.g. maximum-minimum, non aliud, possest, posse ipsum), and try to develop a coherent way of understanding their role in Cusanus’s philosophy. The purpose of this chapter is to show that (1) Cusanus tries to reveal God as the one principle of knowledge (i.e. human cognition) and being, and that (2) he makes certain assumptions concerning the teleology of cognition. The first conclusion is a transcendental part of Cusanus’s philosophy and the second one is its anagogical part. In the third chapter, I put the interpretation developed in the previous chapters at work and test it on more detailed, nonetheless very important, issues that emerge in Cusanus’s epistemology, anthropology and Christology. The chapter starts with an analysis of the process of human cognition (according to Cusanus) and follows his train of thought in order to figure out how we can theoretically justify our anagogical movement towards God. The final part of this chapter deals with Cusanus’s Christology as an essential part of his style of thinking in which Christ himself is a justification for our philosophizing; to put it even more strikingly, the person of Christ makes philosophy possible. The dissertation is significant for research because it is a synthesized way of reading Cusanus and it serves explanatory purposes. Because it challenges several of important interpretations of Cusanus’s thought and is debatable as well, it might be useful as a point of reference for future researchers. It is not an exhaustive analysis of all problems that can be found in Cusanus’s writings, nor does it necessarily exclude every other way of reading Cusanus. It is only a proposal for elucidating his writings, endowed with some peculiar obscurities, by following a certain train of thought that might not always be expressed by Cusanus as clearly as it could be.
 • Item
  Ethical analysis of religious violence in the contemporary debates on terrorism
  (2021-04-28) Chukwuebuka Ohaekwusi, Anthony
  Przedstawiona dysertacja jest próbą analizy moralnych podstaw przemocy religijnej, a także ich implikacji na podstawie debaty dotyczącej współczesnego terroryzmu. Otwiera to drogę wielu dyskusjom i intelektualnym poszukiwaniom, dotyczącym złożonej relacji pomiędzy religią a przemocą, która stała się wspólnym doświadczeniem tradycji religijnej. Rozdział pierwszy jest próbą wyjaśnienia i przedstawienia historii przemocy religijnej. W rozdziale drugim debatuje się nad tym, czy religia jest z natury brutalna, czy też nie. Rozdział trzeci prezentuje analizę roli religii we współczesnym terroryzmie. Rozdział czwarty rozważa różne sposoby usprawiedliwienia terroryzmu religijnego i środki zaradcze stosowane w celu jego uniknięcia. Rozdział piąty prezentuje moralne implikacje i wyzwania tego religijnego problemu przez naświetlenie stanowisk różnych badaczy w aspekcie tyki przemocy. Rozprawa pokazuje, że "potworna" przemoc może być popełniana przez "przerażająco normalne" jednostki. Ta idea może być lepiej wyrażona w tej analizie jako "bezduszne podkreślenie inności", które ujawnia centralne znaczenie "osoby" w etyce przemocy i ukazuje niebezpieczeństwo odrzucenia norm personalistycznych w relacjach międzyludzkich. Z całości rozważań można wyprowadzić wniosek, że przemoc zaczyna się wraz z konceptualizacją "innego" w kontekście "mimetycznej rywalizacji" "nas przeciwko nim" jako moralnemu rozumieniu "innego" w intersubiektywnych relacjach "Jednego i innego". Przez wskazanie "złotej reguły" jako odpowiadającej w etyce religijnemu odrzuceniu przemocy, rozprawa wzywa do odnowienia etyki personalistycznej w przekonaniach i praktykach religijnych, co pomogłoby znaleźć rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych wywoływanych przez przemoc religijną.
 • Item
  Philosophy and Manipulation. An attempt to build a framework for a possible philosophy of manipulation
  (2020-02-12) Martinelli, Edoardo
  W przeciwieństwie do psychologii filozofia zawsze miała niewiele do powiedzenia na temat manipulacji. Literatura psychologiczna, zarówno popularna, jak i akademicka, jest pełna tekstów o manipulacji, jej technikach, sposobie działania, skutkach dla poszczególnych osób oraz społeczeństwa, Z drugiej strony filozofia zawsze wykazywała mniejsze zainteresowanie manipulacją. Niniejsza praca dotyczy związków filozofii i manipulacji, a ściślej mówiąc, tego, w jaki sposób możemy badać manipulację przez pryzmat filozofii. Nie omawia sposobów działania manipulacji, lecz ma na celu podkreślenie jej filozoficznych aspektów i odpowiedź na niektóre pytania dotyczące tego zjawiska, na przykład: a) czy istnieje coś, co możemy nazwać manipulacją? b) jeśli tak, to jak możemy zdefiniować ją filozoficznie? c) czym manipulacja różni się od przymusu, perswazji, wyzysku, wywierania wpływu i propagandy? d) czy są jakieś moralne konsekwencje manipulacji? e) czy można określić filozofię manipulacji? Celem jest przede wszystkim wypełnienie istniejącej w badaniach luki, gdyż, jak stwierdzono powyżej, istnieje niewiele prac filozoficznych na temat manipulacji, a relacje między manipulacją a filozofią stanowią stosunkowo nowy kierunek badań.
 • Item
  Eksperymenty myślowe w filozofii: geneza, struktura, funkcje
  (2020-02-12) Biłgorajski, Piotr
  Celem pracy doktorskiej jest analiza eksperymentów myślowych w filozofii w aspekcie ich genezy, struktury i funkcji. Głównym problemem pracy jest pytanie o to, czym są eksperymenty myślowe oraz jakie jest ich znaczenie dla filozofii. Postawiony cel znajduje swoje odbicie w strukturze pracy, na którą składają się cztery rozdziały. Dwa pierwsze rozdziały, "Geneza eksperymentów myślowych" oraz "Funkcje eksperymentów myślowych", prezentują ogólne spojrzenie na historię i zastosowanie eksperymentów myślowych w różnych dziedzinach filozofii. Dwa ostatnie rozdziały, "Wyobrażeniowość eksperymentu myślowego" oraz "Kontrfaktyczność eksperymentu myślowego", poświęcone są szczegółówej analizie istotnych cech eksperymentu myślowego. Ich celem jest próba odpowiedzi na pytanie o znaczenie wyobrażeń w eksperymencie myślowym oraz sposób, w jaki eksperymenty myślowe mogą być narzędziem uzyskiwania wiedzy o tym, co metafizyczne możliwe.
 • Item
  Istota filozofii według Josefa Piepera
  (2020-02-05) Puzia, Robert
  Cel pracy polega na zbadaniu rozumienia istoty filozofii i przedmiotu poznania filozoficznego według Josefa Piepera. Pierwszy rozdział pokazuje osobę Josefa Piepera w kontekście niemieckiej filozofii oraz związki Piepera z filozofią klasyczną i filozofią św. Tomasz z Akwinu. W drugim rozdziale analizie poddane zostały aspekty formalne: metoda filozofowania Piepera, punkt wyjścia, zagadnienie poznania, odniesienie filozofii do tajemnicy jako specyficznego rozumienia filozofii w ujęciu Piepera oraz analiza zagadnienia filozofii platońskiej w ujęciu Piepera, aby wskazać na mądrość jako element determinujący istotę filozofii. W trzecim rozdziale analizie poddane zostaje zagadnienie rzeczywistości jako przedmiotu poznania filozoficznego. W badaniach Piepera pojawia się zagadnienie "prawdy rzeczy" (Warheit der Dinge). W rozdziale czwartym pojawia się pytanie o istotę filozofii chrześcijańskiej, która postuluje związek z poznaniem teologicznym. Stanowi to gwarancję całościowego rozumienia rzeczywistości. Według Piepera istota filozofii polega na poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy o rzeczywistości w jej całościowym wymiarze.