Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1038
Title: Symbolika eklezjalna Jerozolimy a polemika antydonatystyczna w Afryce Rzymskiej
Other Titles: The Ecclesiological Symbolism of Jerusalem and the Anti-Donatist Controversy in Roman Africa
Authors: Paczkowski, Mieczysław Celestyn
Keywords: Church; Roman Africa; Donatist controversy; Ecclesiology; Jerusalem; Zion; Tyconius; Optatus of Milevi; Augustine of Hippo; Kościół; rzymska Afryka; donatyści; eklezjologia; Jerozolima; Syjon; Tykoniusz; Optat z Milewy; Augustyn z Hippony
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 72 (2019), s. 171-202
Abstract: The present article analyses to which extent the African authors had got used of the image of Jerusalem in the period of their polemic with the Donatists. It is well known that one of the focal points of the Donatist controversy concerned ecclesiology. There is a great number of Church’s images occurring in the works of Christian authors, but it seems that a symbol of Jerusalem is however predominant. The city of God, an image of the Church, revealed itself as an earthly and celestial reality, including both the historical sphere and transcendence. Already in the process of forming ecclesiology in Nord Africa had a particular physiognomy with elements assimilated and altered by the Donatist sect. The reflections of Tyconius and Optatus of Milevi took on considerable significance and stood at the origin of catholic’s inspiration and argumentation. St. Augustine of Hippo placed the conflict with the Donatists not only on the practical and disciplinary context but above all on the doctrinal level. His ecclesiology proved to be coherent and compact. The bishop of Hippo found his basis on the biblical level and the traditional doctrine. In the anti-Donatist literature, it can be observed a certain predilection for a particular set of scriptural quotations used by various authors as an argument and as an illustration to support the thought concerning the universality of the Church. The topic of Jerusalem played here the crucial role.
Prezentowany artykuł przedstawia, w jakim zakresie chrześcijańscy pisarze rzymskiej Afryki posługiwali się metaforą Jerozolimy w trakcie prowadzenia polemiki z donatystami. Wiadomo, że kluczowym punktem w tej dyskusji była kwestia eklezjologiczna. Niewątpliwie w literaturze patrystycznej pojawiało się wiele figur Kościoła, lecz wydaje się, że symbol Jerozolimy cieszył się największą popularnością. Miasto Boże, jako obraz Kościoła, jawiło się w swojej ziemskiej i niebiańskiej rzeczywistości. Zawierało w sobie zarówno sferę historyczną jak i transcendentną. W procesie swojego formowania się w północnej Afryce eklezjologia nabierała specyficznych rysów. Były to elementy, które donatyści często przyswajali sobie i dostosowywali do swoich przekonań. Refleksje Tykoniusza i Optata z Milewy nabrały w tym kontekście szczególnego znaczenia. W pewnym sensie stanęły one u początków katolickiej wizji niektórych prawd o Kościele. W swojej argumentacji natomiast św. Augustyn z Hippony umieścił konflikt z donatystami nie tylko na płaszczyźnie praktycznej czy dyscyplinarnej, ale przede wszystkim na poziomie doktrynalnym. Eklezjologia biskupa Hippony ma zwarty i konsekwentny charakter. Ten wielki Ojciec Kościoła osadził swoją refleksję na fundamencie biblijnym i prawowierności doktryny. W literaturze antydonatystycznej można zauważyć pewne preferencje, jeśli chodzi o wybór świadectw biblijnych stosowanych przez różnych autorów jako argumenty lub ilustracje nauczania o powszechności Kościoła. Konkretny i duchowy obraz Jerozolimy odgrywał tutaj kluczową rolę.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1038
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4672
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 72

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paczkowski_Mieczyslaw_Celestyn_Symbolika_eklezjalna_Jerozolimy_a_polemika_antydonastyczna_w_Afryce_Rzymskiej.pdf506,88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons