Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1003
Title: Periodyzacja dziejów Izraela w Pochwale Ojców Księgi Syracha (Syr 44–49)
Other Titles: Periodization of the History of Israel in the Praise of the Ancestors (Sir 44–49)
Authors: Pudełko, Jolanta Judyta
Keywords: Stary Testament; Księga Syracha; historia; periodyzacja; Pochwała ojców; Old Testament; Book of Sirach; history; periodization; Praise of the Ancestors; czas
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 35 (2019), s. 39-76.
Abstract: Artykuł ma na celu przedstawić ujęcie poszczególnych okresów dziejów biblijnego Izraela, które zawiera Pochwała ojców Księgi Syracha (Syr 44–49). Na początku autorka zaznacza kontekst i granice tekstu przyjętego do analizy. Następnie pokrótce przedstawia ogólne wprowadzenie do Pochwały ojców (Syr 44,1-15). Kolejne części artykułu stanowią propozycję periodyzacji, która składa się z trzech części: etapu przymierza (Syr 44,16–45,26), etapu proroków i królów (Syr 46,1–49,10) oraz etapu odnowy (Syr 49,11-16). Całość zamyka apendyks, który stanowi wypełnienie wcześniejszych etapów historii w osobie Szymona II, arcykapłana Świątyni Jerozolimskiej (Syr 50,1-24). Periodyzacja dziejów obecna w Pochwale ojców, oprócz chronologii, jest prezentacją, w której można zauważyć podejście teologiczne, kanoniczne i kapłańskie.
The article aims at providing a perspective on the successive periods of Biblical Israel as found in the Praise of the Ancestors (Sir 44–49) in the Book of Sirach. The writer begins with determining the boundaries and context of the analyzed text. She then presents briefly a general introduction to the Praise of the Ancestors (Sir 44–49). The next parts of the article offer a proposal for periodization, consisting of three parts: the covenant period (Sir 44:16–45:26), the period of the prophets and kings (Sir 46:1–49:10), and finally the renewal period (Sir 49:11-16). The full text of the Praise is rounded out by an appendix which concerns the fulfillment of all the previous historical periods in the person of Simon II, the high priest of the Jerusalem Temple (Sir 50:1-24). The periodization of history in the Praise of the Ancestors, besides providing chronology, is a presentation that might be described as a theological, canonical and sacerdotal approach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1003
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.4141
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 35: Dlaczego przez czas do wieczności?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pudelko_Jolanta_Periodyzacja_dziejow_Izraela_w_Pochwale_Ojcow_Ksiegi_Syracha_(Syr_44-49).pdf244,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons