Artykuły naukowe (WNPiT)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Drzewa i krzewy osiedla XXX-lecia w Lublinie (południowo-wschodnia Polska) jako przykład bogactwa gatunkowego roślinności miejskiej
  (Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme”, 2013) Mackoś-Iwaszko, Ewa; Lubiarz, Magdalena; Kulesza, Piotr
  Ważnym elementem współczesnych miast są osiedla mieszkaniowe. Tworzą one zespoły architektoniczno-urbanistyczne dopełnione zielenią, a zwłaszcza licznymi drzewami i krzewami. Roślinność ta ma ogromne znaczenie przyrodnicze, estetyczne i kompozycyjne. Badania o charakterze inwentaryzacyjnym przeprowadzono na osiedlu XXX-lecia w Lublinie. Ich celem było określenie różnorodności ilościowej i gatunkowej rosnących tam drzew i krzewów oraz określenie funkcji kompozycyjno-przestrzennej szaty roślinnej. Przeprowadzone badania jednoznacznie wykazały wysoką różnorodność zieleni osiedla oraz wady i zalety jej układu przestrzennego.
 • Item
  Zwierzęta w ogrodach i krajobrazach miast średniowiecznych w malarstwie niderlandzkim XV wieku
  (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012) Lubiarz, Magdalena; Kulesza, Piotr
  Malarstwo niderlandzkie XV w. jest wyjątkowym źródłem wiedzy o średniowiecznych realiach. Obrazy te dostarczają wielu cennych informacji zarówno historykom sztuki, jak i przyrodnikom. Pozwalają zapoznać się z ówczesnym środowiskiem przyrodniczym odwzorowanym na obrazach. Niniejszy artykuł obejmuje badania nad fauną w średniowiecznym krajobrazie miejskim, podmiejskim, a także w terenach zieleni komponowanej, odzwierciedlonej na wybranych przykładach malarstwa niderlandzkiego XV w. Jest próbą zidentyfikowania konkretnych gatunków zwierząt i ukazania realności ich odwzorowania wraz z odniesieniem do namalowanego środowiska.
 • Item
  Zieleń w miastach średniowiecznych w dziełach malarstwa niderlandzkiego XV wieku
  (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2012) Kulesza, Piotr
  Malarstwo niderlandzkie XV w. to nie tylko dzieła sztuki, to także nieocenione źródło informacji o średniowiecznych realiach. Obrazy o treści religijnej, rzadziej świeckiej, obok ukrytego języka sym­bolu dostarczają wielu cennych wiadomości nie tylko historykom sztuki, ale również przyrodnikom. Pozwalają zapoznać się z ówczesną rzeczywistością, która uchwycona została przez artystów w spo­sób prawdziwy. Niniejszy artykuł obejmuje badania nad szeroko pojmowaną zielenią w miastach, odzwierciedloną na sześciu wybranych przykładach malarstwa niderlandzkiego XV w. Są to zarówno czytelne kompozycje ogrodowe, jak i różnego rodzaju tereny zieleni wpisane w strukturę urbanistycz­ną. Tekst stanowi próbę określenia ich układu kompozycyjnego oraz pełnionej funkcji w krajobrazie miejskim.
 • Item
  Przydrożne obiekty sakralne w gminie Mełgiew (woj. lubelskie) - analiza kulturowo-krajobrazowa
  (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2013) Kulesza, Piotr; Lubiarz, Magdalena
  Ważnym elementem polskiego krajobrazu są przydrożne obiekty sakralne. Pełniąc od wieków funkcje religijne, kulturowe i krajobrazowe stają się obecnie często zapomnianym elementem przestrzeni. Podlegają procesom starzenia, niszczenia, a nawet dewastacji, przez co ich znaczenie w krajobrazie maleje. Badania przeprowadzone na terenie gminy Mełgiew w województwie lubelskim mają charakter inwentaryzacyjny. Określają stan istniejący i sposób zachowania przydrożnych obiektów sakralnych. Wskazują obiekty najcenniejsze pod względem historycznym, kutrowym i krajobrazowym. Wynikiem analiz jest waloryzacja przydrożnych krzyży, kapliczek, figur i mogił w odniesieniu do krajobrazu gminy, który ulega szybkim zmianom przestrzennym.
 • Item
  Wpływ rzeźby terenu na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie
  (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2018) Lubiarz, Magdalena; Kulesza, Piotr
  Ważną częścią polskiego krajobrazu są przydrożne obiekty sakralne, takie jak krzyże i kapliczki. Praca przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu rzeźby terenu na wartość krajobrazową przydrożnych obiektów sakralnych. Badania przeprowadzono na terenie województwa lubelskiego w makroregionach: Wyżyna Lubelska i Roztocze. Wyniki analiz pokazują, że rzeźba terenu jest ważnym elementem wpływającym na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych, ale nie jedynym. Do istotnych elementów zaliczyć należy także szatę roślinną oraz elementy antropogeniczne takie jak: zabudowa, oraz infrastruktura techniczna.