Repozytorium Instytucjonalne KUL

gromadzi dorobek naukowy pracowników i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Celem repozytorium jest upowszechnienie dorobku naukowego KUL, promowanie prowadzonych badań naukowych i wspieranie działalności dydaktycznej. Repozytorium gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe w postaci książek, artykułów naukowych, czasopism, materiałów konferencyjnych, dydaktycznych itp.