Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/970
Title: Kim był Abraham i skąd pochodził? Kilka uwag na temat potencjalnych śladów tradycji o Abrahamie
Other Titles: Who Was Abraham and Where Did He Come from? A Few Remarks on Potential Traces of the Abrahamic Tradition
Authors: Lemański, Janusz Adam
Keywords: Abraham; historicity; patriarchs; Sheshonq; Charan; historyczność; patriarchowie; Szeszonk
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "The Biblical Annals" 2020, T. 10, nr 1, s. 5-30
Abstract: Kim był „historyczny” Abraham i skąd pochodził? Na te pytanie trudno jest znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. W artykule uwaga skupiona jest na analizie egipskiego tekstu z czasów Sheshonqa I, w którym wspomina się miejsce identyfikowane czasem jako „pole/fort Abrama”. Taka interpretacja jest tu jednak wskazana jako niepewna, a wręcz bardzo wątpliwa. Dwa kolejne punkty analizy stanowią teksty biblijne (Pwt 26,5a; Rdz 11,27-32). Imiona członków rodziny Abrahama mają charakter toponimiczny (męskie) lub symboliczny (żeńskie), stanowiąc kobiece przydomki związane z kultem boga księżyca. Ich analiza sugeruje region Charanu, pomiędzy rzekami Eufrat i Habur, gdzie kult boga księżyca był bardzo popularny. Tereny te zamieszkiwali wcześniej Amoryci, a potem Aramejczycy. W artykule wnioskuje się, że „historyczny” Abraham mógł pochodzić z okolic Charanu i mieć amoryckie korzenie, zaś identyfikacja z Aramejczykami stanowi jedynie element typologiczny, wynikający z przeżycia tego samego losu (deuteronomista). Dopiero później został on zreinterpretowany na rzecz Jakuba (por. Rdz 46,1-7), a przy końcowej redakcji ostatecznie na rzecz Abrahama.
Who was the “historical” Abraham and where did he come from? It is difficult to find an unambiguous answer to these questions. The article focuses on analyzing the Egyptian text from the time of Sheshonq I which mentions a place sometimes identified as “Abram’s field / fort”. However, this interpretation is pointed out as being uncertain and even very questionable. The next two points of analysis are biblical texts (Deut 26:5a; Gen 11:27-32). The names of Abraham’s family members are toponymic (male) or symbolic (female), constituting female nicknames associated with the worship of the moon god. Their analysis suggests the region of Charan, between the Euphrates and Habur rivers, where the worship of the moon god was very popular. These areas were previously inhabited by the Amorites, and then by the Arameans. The article concludes that the “historical” Abraham may have come from the vicinity of Charan and had Amorite roots, while identification with the Arameans was only a typological element resulting from the experience of the same fate (deuteronomist). It was only later reinterpreted in favor of Jacob (cf. Gen 46:1-7), and finally in favor of Abraham in the final edition.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/970
DOI: 10.31743/biban.4828
ISSN: 2083-2222
Appears in Collections:The Biblical Annals, 2020, Tom 10 (67), Nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lemanski_Kim_byl_Abraham_i_skad_pochodzil.pdf356,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons