Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/938
Title: The State, Sectarian Violence, And Freedom Of Association In A Secular Context: The Case Of The Islamic Movement Of Nigeria
Other Titles: Państwo, przemoc o podłożu religijnym i wolność stowarzyszania się w świeckim kontekście: kazus Islamskiego Ruchu Nigerii
Authors: Akeem Oladiti, Abiodun
Keywords: the State; sectarian violence; freedom of association; Islamic Movement of Nigeria; państwo; przemoc o podłożu religijnym; wolność stowarzyszania się; Islamski Ruch Nigerii
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 21 (2018), s. 271-300
Abstract: This paper examines the interrelationship between the State, freedom of association and sectarian violence among faith communities in Nigeria. It specifically discusses the role of the State in maintaining peace, and the government’s official response to sectarian violence among religious associations. In modern African states, sectarian violence has been prevalent and deadly among religious group movements. It is deployed as the most preferred means of attracting recognition, affirming feasibility and proclaiming existence among other religious associations in the State. This trend is associated with the Islamic Movement of Nigeria. It is against this background that this paper historicises sectarian violence, the myth and reality of religious freedom, the interrelationship between religious freedom, the State and secularism in Nigeria while discussing the constitutional provisions of religious freedom and religious associations in Nigeria. The paper concludes that religious freedom and freedom of association are integral features of the Nigerian Constitution and, therefore, all religious associations are permitted to live in peaceful coexistence.
Artykuł dotyczy związków pomiędzy państwem, wolnością stowarzyszania się oraz aktami przemocy o podłożu religijnym, do jakich dochodzi pomiędzy grupami wyznaniowymi w Nigerii. Poświęcony jest w szczególności roli państwa w utrzymaniu pokoju oraz oficjalnej reakcji rządu na wspomnianą przemoc. We współczesnych państwach afrykańskich przemoc o podłożu religijnym jest bardzo częstym i niebezpiecznym zjawiskiem charakteryzującym relacje pomiędzy grupami religijnymi. Używa się jej jako preferowanego środka przyciągania uwagi, potwierdzania skuteczności działania i zapewniania sobie miejsca wśród innych wspólnot religijnych w państwie. Ten trend kojarzony jest z Islamskim Ruchem Nigerii. W tym kontekście artykuł przedstawia historię przemocy o podłożu religijnym, mit i rzeczywistość wolności religijnej, związki pomiędzy wolnością religijną, państwem i sekularyzmem w Nigerii, jednocześnie analizując obowiązujące w tym państwie konstytucyjne przepisy o wolności religijnej i wolności stowarzyszania się. W konkluzji stwierdza się, że wolność religijna i wolność stowarzyszania się stanowią integralne elementy nigeryjskiego porządku konstytucyjnego, a w związku z tym wszystkie wspólnoty religijne mają prawo do pokojowego współistnienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/938
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.185
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2018, T. 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akeem_Oladiti_Abiodun_The_State_Sectarian_Violence_And_Freedom_Of_Association_In_A_Secular_Context_The_Case_Of_The_Islamic_Movement_Of_Nigeria.pdf344,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons