Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/914
Title: Chrystus i Jego dzieło zbawcze w chrzcielnym nauczaniu Ildefonsa z Toledo
Other Titles: Christ and His Salvific Work in the Baptismal Preaching of St. Ildefonsus of Toledo
Authors: Wygralak, Paweł
Keywords: Ildefons z Toledo; Jezus Chrystus; Ildefonsus of Toledo; chrzest; zbawienie; Jesus Christ; baptism; salvation
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 531-542
Abstract: W artykule zostało omówione nauczanie Ildefonsa z Toledo na temat osoby Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego dzieła. Podstawą przedstawionego opracowania były dwa dzieła biskupa Toledo (Do cognitione baptismi i De itinere deserti), w których zawarł on pouczenia dotyczące sakramentu chrztu. W chrzcie świętym każdy człowiek dzięki męce i zmartwychwstaniu Chrystusa otrzymuje nowe życie. Może je człowiekowi ofiarować jedynie sam Bóg. Ildefons podkreśla więc prawdę o bóstwie Jezusa Chrystusa, omawia Jego zbawcze dzieło i wskazuje na nieustanną obecność Chrystusa w życiu wszystkich ochrzczonych. Jezus Chrystus obdarza ochrzczonych swoją uprzedzającą łaską, wspiera ich wszelkimi potrzebnymi darami, daje im przykład życia zgodnego z wolą Boga Ojca. Wszystko to czyni po to, aby doprowadzić ich do radości życia wiecznego. Ildefons z Toledo opiera swoje nauczanie na Piśmie Świętym, odwołując się przede wszystkim do tekstów Starego Testamentu i nauczania św. Pawła.
The article describes the teaching of Ildefonsus of Toledo on the person of Jesus Christ and his salvific work. The study is based on two writings of the Bishop of Toledo: De cognitione baptismi and De itinere deserti, in which he conveyed his instruction on the sacrament of baptism. In holy baptism each man, thanks to the passion and resurrection of Christ, receives new life. It can be given to man only by God Himself. Therefore, Ildefonsus emphasizes the truth of the divinty of Jesus Christ, discusses his salvific work and points to the continuing presence of Christ in the life of all the baptized. Jesus Christ grants his prevenient grace to all the baptized, supports them with all the necessary gifts, sets them an example of a life lived in accordance to the will of God the Father. He does all this to lead them to the joy of eternal life. Ildefonsus of Toledo bases his preaching on the Scripture, referring mostly to the texts of the Old Testament and the teaching of St. Paul.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/914
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4553
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wygralak_Pawel_Chrystus_i_Jego_dzielo_zbawcze_w_chrzcielnym_nauczaniu_Ildefonsa_z_Toledo.pdf362,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons