Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/904
Title: Medical metaphors in Augustine’ s letters
Other Titles: Metaforyka zdrowia w listach Augustyna
Authors: Marciniak, Bernard Jarosław
Keywords: medyczne metafory; św. Augustyn z Hippony; zdrowie; medical metaphors; Saint Augustine of Hippo; health
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 373-388
Abstract: Augustin in his correspondence many times uses the metaphor based on medicine and hygiene – deeply rooted in biblical, patristic and philosophical tradition of his times. Directly or indirectly he refers mainly to two ideas: Christ as Medical Doctor and St. Paul’s doctrine of the Church as the Body of Christ. Christians are members of the Church. Their personal sins, spiritual flaws, foreign doctrines and heresies they are attracted to, schisms they join such as Judaism, Priscilianism, Manicheism, Donatism, paganism, pride and discord among communities are all presented metaphorically as illnesses. Augustine uses the images of blindness, cancer, gangrene, madness, lethargy, dementia and injury. The Author as the Shepherd of the Church offers various devices and ways to fight the vices, using medical terms in a didactic context. In this way, medicine becomes the representation of the Church’s discipline, ethics and spirituality.
Augustyn w swojej korespondencji wielokrotnie posługuje się mocno osadzoną w tradycji biblijnej, patrystycznej i filozoficznej swoich czasów metaforyką opartą na medycynie i higienie. Wprost lub pośrednio odwołuje się przede wszystkim do dwóch idei: Chrystusa jako lekarza oraz Pawłowej doktryny o Kościele jako ciele Chrystusa. Chrześcijanie są członkami Kościoła. Ich osobiste grzechy, duchowe braki, jak również obce doktryny i herezje, którym ulegają, oraz schizmy, do których przystępują, takie jak: judaizm, pryscylianizm, manicheizm, donatyzm, pogaństwo, pycha i niezgoda pomiędzy wspólnotami, w tym kluczu metaforycznym są przedstawiane jako choroby. Augustyn najczęściej posługuje się obrazami ślepoty, nowotworu, gangreny, obłąkania, ospałości, otępienia i poranienia. Nasz autor jako pasterz Kościoła w swoich wypowiedziach podaje również różne narzędzia i sposoby walki z nimi, które także opisuje w kategoriach medycznych, często powiązanych z motywami pedagogicznymi. W ten sposób medycyna staje się obrazem dyscypliny kościelnej, etyki i duchowości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/904
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3670
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marciniak_Bernard_Jaroslaw_Medical_metaphors_in_Augustine’s_letters.pdf421,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons