Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/879
Title: Beda Czcigodny o wczesnym chorale gregoriańskim w Anglii (Historia ecclesiastica IV 24)
Other Titles: Bede the Venerable on Early Gregorian Chant in England (Historia ecclesiastica IV 24)
Authors: Budzanowska-Weglenda, Dominika Łucja
Keywords: Gregorian chant; Bede the Venerable; Cædmon; Hilda of Whitby; Historia ecclesiastica; chorał gregoriański; Beda Czcigodny; Hilda z Whitby; Historia ecclesiastica
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 69-86.
Abstract: Beda Czcigodny (Wielebny), uczony mnich anglosaski i Doktor Kościoła z przełomu VII/VIII wieku, w słynnym dziele Historia ecclesiastica (IV 24) napisał o bracie zakonnym, Cedmonie. Wcześniej, gdy Cedmon pracował jako opiekun zwierząt pociągowych, unikał on świeckich śpiewów. Bóg dał mu jednak dar śpiewania ku chwale Bożej. Przyjęty do klasztoru przez przeoryszę Hildę układał w ojczystym języku, pod wpływem natchnienia Boga-Stwórcy i pobierając nauki z zakresu teologii, pieśni pobożne związane z wydarzeniami biblijnymi i różnymi wątkami teologicznymi. Pobudzał w ten sposób ludzi do nawrócenia i umocnienia wiary. Żaden z naśladowców Cedmona nie dorównał mu talentem. Zapis Bedy może świadczyć nie tylko o silnym monastycyzmie w samych początkach anglosaskiego chrześcijaństwa, ale i o dbałości o śpiewy religijne, stanowiące prawdopodobnie początki chorału gregoriańskiego w Anglii.
In the famous work Historia ecclesiastica in Book IV of Chapter 24 Bede the Venerable (672/3-735), an Anglo-Saxon monk and a Doctor of the Church, wrote about the religious brother named Cædmon. Earlier Cædmon avoided secular singing, when he worked as a keeper of draft animals, but God gave him the gift of singing for the glory of God. This man adapted to the monastery by the abbess Hilda arranged in his native language – under songs connected with biblical events and various theological threads. In this way he encothe influence of God-Creator inspiration and downloading theological sciences – pious uraged people to convert and strengthen their faith. None of Cædmon’s followers matched him with talent. The notes of Bede may testify not only to strong monasticism at the very beginning of Anglo-Saxon Christianity, but also to care for religious songs, probably the beginning of Gregorian chant in England. ¬
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/879
DOI: 10.31743/vp.3441
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budzanowska-Weglenda_Dominika_Beda_Czcigodny_o_wczesnym_chorale_gregorianskim_w_Anglii.pdf472,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons