Vox Patrum

Permanent URI for this community

VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (kwartalnikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL. Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Europie Środkowej, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

Vox Patrum ma za zadanie prezentować badania i artykuły naukowe polskich i zagranicznych badaczy dotyczące szeroko pojętego antyku chrześcijańskiego, zwłaszcza pisma Ojców Kościoła (I-VIII wiek) i ich nauczanie, jak również epokę bizantyńską, a także recepcję myśli wczesnochrześcijańskiej w późniejszych wiekach oraz promować polskie studia nad antykiem chrześcijańskim. Dokumentuje również życie patrystyczne w Polsce i na świecie poprzez publikację recenzji nowych książek, corocznych bibliografii z zakresu literatury wczesnochrześcijańskiej oraz sprawozdań z konferencji i sympozjów patrystycznych. Zakres tematyczny czasopisma związany jest przedstawionym celem czasopisma i ma wymiar interdyscyplinarny z ukierunkowaniem na teologię, historię, literaturoznawstwo, historię sztuki, filozofię w kontekście wczesnego chrześcijaństwa i okresu bizantyjskiego.

OTWARTY DOSTĘP

"Vox Patrum" jest udostępniane w formule Open Access, co oznacza, że cała zawartość poszczególnych tomów dostępna jest nieodpłatnie na stronie czasopisma, w Repozytorium Instytucjonalnym KUL oraz w bazach pełnotekstowych, z którymi czasopismo posiada umowy.


(English) VOX PATRUM is a patristic journal (quarterly), published since 1981, first by the Institute of Research for Christian Antiquity of Catholic University of Lublin, then (since 1 October 2012) by The Institute of History of the Church and Patrology of John Paul II Catholic University of Lublin. "Vox Patrum" is the only kind of so spacious publication in Central Europe and well-known in all patristic centres of the world. The journal is valued not only for the appearing articles, but first of all because of the published bibliographies, translations, reviews, and documentation patristic life in Poland and all around the world. Rev. Prof. Stanisław Longosz was its founder and the first editor-in-chief.

Vox Patrum is intended to present scientific articles and researches of Polish and international scholars about the broadly understood Christian antiquity, especially the writings of the Fathers of the Church (I-VIII century) and their teaching, as well as the Byzantine era, and the reception of early Christian thought in later centuries and to promote the Polish studies on the Christian antiquity. It also documents the patristic life in Poland and all over the world by publishing the reviews of new published books, bibliographies of the early Christianity and reports from patristic conferences and symposia. The thematic scope of the journal is related to the presented purpose of the journal and has an interdisciplinary dimension with a focus on theology, history, literary studies, art history, philosophy in the context of early Christianity and the Byzantine period.

OPEN ACCESS
Vox Patrum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.

REDAKCJA/EDITORIAL TEAM

Redaktor Naczelny/Editor in chief:
ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zastępcy Redaktora Naczelnego/Deputy Editors in chief:
dr hab. Marcela Andokova (Uniwersytet Komeniusza, Bratysława, Słowacja)
dr Piotr Ashwin-Siejkowski (King's College, Londyn, Wielka Brytania)

Redaktor – Sekretarz Redakcji/Editor – Secretary of the editorial board:
dr Dawid Mielnik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Redaktor języka angielskiego/English language editor:
dr Adam Cooper (Catholic Theological College, Melbourne, Australia)

Redaktorzy tematyczni/Subject Editors:
ks. prof. dr hab. Mariusz Szram (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - teologia patrystyczna/patristic theology
prof. Carol Harrison (Uniwersytet Oksfordzki, Wielka Brytania) - patrologia/patrology
dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - bizantynistyka/history of the Byzantium
ks. dr hab. Oleksandr Kashchuk (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów, Ukraina) - historia Kościoła/history of the early Church
dr hab. Marta Przyszychowska (badacz niezależny, Hiszpania) - filozofia wczesnochrześcijańska/early Christian philosophy
dr Anna Głowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - historia sztuki/history of the early Christian art
dr hab. Ewa Osek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - przekłady/translations
ks. mgr lic. Adam Pawlak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - bibliografie/bibliographies

Rada Naukowa/Scientific Council:
ks. dr hab. Stanisław Longosz – redaktor założyciel (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Agnes Bastit-Kalinowska (Université de Lorraine, Nancy)
o. prof. dr hab. Bazyli Degórski (Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu "Angelicum", Rzym)
prof. dr Geoffrey David Dunn (badacz niezależny, Australia)
prof. dr Alberto Ferreiro (Seattle Pacific University, USA)
ks. prof. dr Giulio Maspero (Papieski Uniwersytet Santa Croce, Rzym)
ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr Rubén A. Peretó Rivas (National University of Cuyo, Argentyna)
prof. dr Ilaria Ramelli (Durham University, Wielka Brytania)
ks. prof. dr hab. Piotr Szczur (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)


ISSN: 0860-9411 (Print)
ISSN: 2719-3586 (Online)
DOI: 10.31743/vp

News

Kontakt:
REDAKCJA "VOX PATRUM"
Al. Racławickie 14
20-950 LUBLIN
voxpatrum@kul.lublin.pl

Główna osoba do kontaktu/Principal Contact:
ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL

Redaktor naczelny
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

Browse

Zasady udostępniania
Artykuły publikowane w czasopiśmie VOX PATRUM dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Polska (CC BY ND 4.0 PL).
Copyright Notice
Papers of the journal are licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 4.0 International License (CC BY-ND 4.0 PL).