Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/735
Title: Klucz do wierszy. Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego
Other Titles: A Key to Poems. Poetry in Teaching Polish as a Foreign Language
Authors: Próchniak, Wiola
Keywords: glottodydaktyka polonistyczna; poezja; podsystemy języka; sprawności językowe; kultura; kompetencje
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo KUL
Series/Report no.: Biblioteka Glottodydaktyczna;
Abstract: W książce pt. „Klucz do wierszy” zostały omówione trzy podstawowe sposoby obecności tekstów poetyckich w procesie glottodydaktycznym. Część pierwsza – zatytułowana „Wiersz jako pretekst” – odnosi się do pragmatycznych zastosowań poezji w nauczaniu języka polskiego jako obcego – do takich sytuacji glottodydaktycznych, w których wiersz staje się materiałem językowym prezentującym zjawiska gramatyczne, służy rozwijaniu sprawności (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, mówienie i pisanie). W rozdziale tym zostały zaprezentowane również ćwiczenia / zadania zbudowane na bazie konkretnych utworów poetyckich. Część druga – „Wiersz jako tekst” – dotyczy tych zastosowań poezji w procesie glottodydaktycznym, w których respektowany jest semantyczny i metaforyzacyjny potencjał wiersza, a jego znaczeniowa autonomia staje się punktem wyjścia do lektury odkrywającej w utworze językowe przestrzenie w innych tekstach trudno uchwytne bądź nieobecne (a tym samym „obce” dla wszystkich czytelników), wydobywającej z wiersza uniwersalne jakości – wyrażone językiem poetyckim, często jednak dostępne nawet w odbiorze wspierającym się na ograniczonej znajomości języka. Znalazły się tu również wybrane techniki analityczne i interpretacyjne oraz praktyczne sposoby „otwierania” tekstu poetyckiego podczas lektury prowadzonej z uczącymi się języka polskiego jako obcego. Część trzecia – „Wiersz jako kontekst” – odnosi się do dwóch komplementarnych wobec siebie horyzontów poezji – pierwszy z nich tworzy sfera leksykalna i frazeologiczna, z której wiersz się wyłania, i która stanowi jego bezpośrednie zaplecze językowe (a pośrednio symboliczne i wyobraźniowe); drugi horyzont utworu poetyckiego tworzy kulturowa tkanka, w której wiersz uczestniczy i którą współtworzy. Rozdział ten zawiera również takie przykładowe odczytania wierszy, które z jednej strony eksponują językową naturę poezji, a z drugiej odwołują się do rozumienia poezji jako depozytariuszki i wyrazicielki pamięci – kulturowej, historycznej, jednostkowej, uwarunkowanej usytuowaniem w konkretnym czasie i przestrzeni oraz ściśle powiązanej z zapisaną w polszczyźnie tradycją, ze stojącą za nią wyobraźnią i obecną w niej aksjologią). Glottodydaktyka korzysta z doświadczeń językoznawstwa i adaptuje ustalenia tej dziedziny dotyczące języka jako systemu. Podstawowym zadaniem dydaktyki języka jako obcego jest jednak pochwycenie materii żywego języka w momentach jej realizacji – w dyskursie, w dialogu, w pytaniach i odpowiedziach, w formułowanych opiniach, wątpliwościach, nadziejach, w relacjonowaniu przeszłości, opisywaniu teraźniejszości i projektowaniu przyszłości, w językowej etykiecie i w przekraczaniu stosowności, w językowej powszedniości i w językowym eksperymencie, w dosłowności i metaforze. Glottodydaktyka jest wiedzą o języku w działaniu. Praktyka glottodydaktyczna ma prowadzić do wdrożenia uczących się w językową warstwę rzeczywistości i w to wszystko, co za sprawą danego języka dochodzi do głosu. Wiersz otwiera takie perspektywy.
Description: Klucz do wierszy. Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Wioletta Próchniak; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/735
ISBN: 978-83-7702-553-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (SJiKP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wiola_Prochniak_Klucz_do_wierszy.pdftekst główny1,53 MBAdobe PDFView/Open
Wiola_Prochniak_Klucz_do_wierszy_02.pngokładka885,18 kBimage/pngView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons