Roczniki Nauk Prawnych : [28] Community home page

Logo

Roczniki Nauk Prawnych to kwartalnik naukowy z zakresu prawa, prawa kanonicznego i administracji. Czasopismo stanowi forum naukowej refleksji nad wyzwaniami prawnymi współczesnego społeczeństwa, inspirowanej polskimi regulacjami prawnymi i orzecznictwem. Obejmuje oryginalne prace prezentujące istotne zagadnienia z zakresu prawa, jego interpretacji i stosowania, w tym tworzenie nowych rozwiązań prawnych. Opracowania te mogą mieć formę artykułów naukowych, artykułów polemicznych i glos (komentarzy do orzeczeń sądów krajowych i zagranicznych). Ponadto czasopismo publikuje sprawozdania z ważnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, a także recenzje najnowszych monografii naukowych.

Artykuły i recenzje publikowane są w języku polskim i angielskim. Przyjmowane są prace zarówno starszych, wybitnych autorów, jak i młodych, obiecujących polskich naukowców, reprezentujących ważne ośrodki akademickie, takie jak Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Opole i Lublin. Czasopismo zaprasza również do publikowania naukowców spoza Polski, którzy chcieliby wnieść swój wkład do dyskursu naukowego.

„Roczniki Nauk Prawnych” oczekują od nadsyłanych artykułów wysokiego standardu naukowego i poddają je dokładnej i krytycznej ocenie. Pismo dba o wysokie standardy etyczne, oryginalność prac naukowych oraz o rygorystyczne przestrzeganie metodologii nauk prawnych. To z kolei przyczynia się do wzrostu roli czasopisma jako autentycznej platformy kształtowania obecnej kultury prawnej w Polsce.

Roczniki Nauk Prawnych (Annals of Juridical Sciences) is a scholarly journal of law, canon law and administration, published quarterly. The journal is designed as a forum for academic reflection on the legal challenges of the modern society, inspired by Polish legal regulations and court decisions. It covers original works presenting important issues in the field of law, its interpretation and application, including the creation of new legal solutions. These studies can have the form of papers, polemical articles and glosses (commentaries on the decisions of domestic and foreign courts). In addition, the Annals publishes reports on vital international and national scientific conferences, as well as reviews of the latest scientific monographs.

The articles and reviews published in the journal are written in Polish and English. We publish both senior, prominent authors and young, promising Polish scholars representing important academic centers like Warsaw, Cracow, Lodz, Gdansk, Opole and Lublin. The Annals also welcomes international scholars who want to contribute.

Roczniki Nauk Prawnych requires a high scientific standard of submitted papers; they are subject to a thorough and critical review process. The journal promotes high ethical standards, originality of scholarly works, and a rigorous application of legal methodologies. All this, in turn, has contributed to the Journal’s role as an authentic platform for shaping the current legal culture in Poland.

REDAKTOR NACZELNY
Mirosław Sitarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

SEKRETARZ
Paweł Kaleta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

ISSN: 1507-7896
e-ISSN: 2544-5227
DOI: 10.18290/rnp

Roczniki Nauk Prawnych (Annals of Juridical Sciences) publishes only original works presenting important issues in the field of law, its interpretation and application, including the creation of new legal solutions. These studies can have the form of: papers, polemical articles and glosses (commentaries on the decisions of domestic and foreign courts). In addition, the Annals publishes reports on vital international and national scientific conferences and reviews of the latest scientific monographs. Each material published by the Annals is subject to scholarly review. The language of publication is Polish and English.

 Zasady udostępniania

Artykuły w czasopiśmie objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

 Copyright Notice

Papers published in the journal are covered by the following licence: Creative Commons  Attribution /Non-Commercial Use /No Derivatives / 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Browse
Kontakt:
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Redakcja "Roczników Nauk Prawnych"
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin, Poland
Główna osoba do kontaktu:
Paweł Kateta
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
kaleta.kul@gmail.com