Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4352
Title: Usługi społeczne w polityce senioralnej. Rola, stan, wyzwania
Other Titles: Social Services in Senior Citizen Policy: Their Role, Conditioning and Challenges
Authors: Trafiałek, Elżbieta
Keywords: bezpieczeństwo społeczne; demografia; polityka senioralna; usługi społeczne; social security; demography; senior citizen policy; social services
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL", 2022, T. 66, nr 4, s. 63-78
Abstract: Głównym wyznacznikiem efektywnej polityki senioralnej – obecnie i w przyszłości – są ogólnodostępne, zróżnicowane usługi społeczne. Ich znaczenie zyskuje szczególną rangę w warunkach takich tendencji demograficznych, jak starość demograficzna, wzrost liczebności populacji 80+ i depopulacja. Ważnym zjawiskiem jest również nowy styl życia rodzin oraz popularność gospodarstw jednoosobowych. Coraz dłuższemu życiu często towarzyszy niepełnosprawność, wielochorobowość, samotność – kojarzone głównie z domami opieki społecznej, szpitalami i hospicjami. Z dobrych praktyk wynika, że zróżnicowane zakresowo dostępne usługi w środowisku lokalnym dają seniorom większe gwarancje pomyślnego starzenia się i bezpieczeństwa społecznego. Dlatego traktowanie ich w kategoriach niezbędnych rozwiązań systemowych stanowi obecnie ważkie wyzwanie wobec polityki publicznej, instytucji pomocy społecznej i pracy socjalnej.
The main determinant of an effective senior citizen policy – present and future – are publicly available and diversified social services. Their significance is gaining special importance in the conditions of such demographic trends as: demographic aging, a growing population proportion with citizens aged 80+ and depopulation. Another important phenomenon is a new family lifestyle as well as the increase in single-member households. An increasingly longer life-span is often accompanied by disability, multimorbidity, loneliness – associated with social care centres, hospitals and hospices. Best practices in the field prove that diversified services, available in the local environment give seniors stronger guarantees of successful aging and social security. Therefore, treating these services in terms of indispensable systemic solutions is currently an important challenge to public policy, institutions of social assistance and social work.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4352
DOI: 10.31743/znkul.14526
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022, Tom 65, Nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trafialek_Elzbieta_Uslugi_spoleczne_w_polityce_senioralnej.pdf191,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons