Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4351
Title: Pomoc społeczna w starzejącym się społeczeństwie
Other Titles: Social Assistance in an Aging Society
Authors: Ziębińska, Beata
Keywords: deinstytucjonalizacja; polityka społeczna; pomoc społeczna; starzenie się społeczeństwa; usługi społeczne; deinstitutionalization; social policy; social assistance; aging society; social services
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL", 2022, T. 66, nr 4, s. 39-61
Abstract: Celem artykułu jest ukazanie, że starzenie się społeczeństwa polskiego stanowi proces coraz bardziej intensywny, a grupa ludzi starszych – charakteryzująca się silną feminizacją, singularyzacją oraz narastającą subpopulacją osób najstarszych – wymaga większego wsparcia w ramach pomocy społecznej, m.in. ze względu na wzrost odsetka osób korzystających ze świadczeń z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Prezentowane analizy powstały na bazie monografii i artykułów naukowych, dokumentów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz raportów i sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego zawierających dane liczbowe o pomocy społecznej, oraz obrazujących krajowe przemiany demograficzne. Ustalenia badawcze prowadzą do wniosku, że na realizację i formy udzielanego wsparcia wpływają propagowane w polityce społecznej paradygmaty wielosektorowości i deinstytucjonalizacji.
The article argues that the aging of the Polish society is intense, and the elderly population, characterized by feminization and singularization, as well as an increasing subpopulation of the oldest people, needs adequate social assistance. This is evidenced by the growing percentage of people receiving benefits due to disability and long-term illness. The article is based on the analysis of the content of monographs and scientific articles, programs of the Ministry of Family and Social Policy, reports and communiques prepared by the Central Statistical Office as well as by the Ministry of Labour and Social Policy presenting demographic changes and figures on social assistance. The research supports the claim that the implementation and forms of support depend on a multi-sectoral approach and a deinstitutionalization, promoted in state social policy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4351
DOI: 10.31743/znkul.14453
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022, Tom 65, Nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziebinska_Beata_Pomoc_spoleczna_w_starzejacym_sie_spoleczenstwie.pdf204,26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons