Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4327
Title: A Book for the King. Some Reflections on the Situation of the Roman Population and the Preservation of the Heritage of Ancient Civilization in Gallaecia and Lusitania in the 5th and 6th Centuries
Other Titles: Książka dla króla. Kilka refleksji na temat sytuacji ludności rzymskiej i zachowaniu dziedzictwa cywilizacji antycznej w Galaecji i Luzytanii w V i VI wieku
Authors: Wilczyński, Marek
Keywords: cardinal virtues; kingdom of Suebiw; Saint Martin of Braga; cultura romana; cultura christiana; cnoty kardynalne; Królestwo Swebów; św. Marcin z Bragi
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum", 2022, T. 84, s. 51-78
Abstract: Saint Martin of Braga, active in Gallaecia in the second half of the 6th century, referred to cardinal virtues in several of his writings, in accordance with the teachings of Seneca that he knew well. One of these works was Formula vitae honestae, given to Miro, king of Suebi and Gallaecia. The existence of Roman and “barbarian” elites in the kingdom of Suebi, capable of understanding the moral teachings of St. Martin of Braga in the 6th century, prompts reflection on the continuity of Roman culture and heritage of ancient civilisation in 160 years after the invasion of Hispania by Germanic tribes. The article contains some remarks on the preservation of Roman civilisation among the Roman elites in the times of the existence and development of the kingdom of Suebi , and on the processes of romanization of the tribal elites. The problem of the assimilation of the local population and Germanic newcomers, which was very interesting and specific to Gallaecia under the reign of Suebi, was also discussed.
Święty Marcin z Bragi, działający w Gallaecji w drugiej połowie VI wieku, w kilku swoich pismach odnosił się do cnót kardynalnych zgodnie z naukami Seneki, które dobrze znał. Jednym z nich była Formula vitae honestae podarowana Mironowi, królowi Swebów i Gallaecji. Istnienie w Królestwie Swebów elit rzymskich i „barbarzyńskich”, które w VI wieku potrafiły zrozumieć nauki moralne św. Marcina z Bragi, skłania do refleksji nad ciągłością kultury rzymskiej i dziedzictwa antycznej cywilizacji 160 lat po inwazji plemion germańskich na Hiszpanię. Artykuł zawiera kilka uwag na temat zachowania cywilizacji rzymskiej wśród elit rzymskich w okresie istnienia i rozwoju imperium suebskiego oraz procesów romanizacji elit plemiennych. Omówiono również problem asymilacji ludności tubylczej i przybyszów germańskich, który to proces był bardzo interesujący i specyficzny dla Gallaecji pod panowaniem Suebów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4327
DOI: 10.31743/vp.14016
ISSN: 0860-9411
Appears in Collections:Vox Patrum, 2022, Vol. 84: Theoretical and practical dimensions of cardinal virtues in Byzantine culture

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilczynski_Marek_A_Book_for_the_King.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons