Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4143
Title: A century of codification of the cooperative law in Poland
Other Titles: Stulecie kodyfikacji prawa spółdzielczego w Polsce
Століття кодифікації кооперативного права в Польщі
Столетие кодификации кооперативного права в Польше
Authors: Pietrzykowski, Krzysztof
Keywords: Act on cooperatives 1920; Act on cooperatives and their associations 1961; Cooperative Law Act of 1982; cooperative law; ustawa o spółdzielniach z 1920 r.; ustawa o spółdzielniach i ich związkach z 1961 r.; ustawa Prawo spółdzielcze z 1982 r.; prawo spółdzielcze; Закон про кооперативи з 1920 р.; Закон про кооперативи та їхні спілки з 1961 р.; Закони – Кооперативнe правo з 1982 р.; кооперативнe правo; Закон о кооперативах от 1920 года; Закон о кооперативах и их союзах от 1961 года; Закон Кооперативное право от 1982 года; кооперативное право
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2022, nr 4, s. 51-63
Abstract: This article aims to present the evolution of Polish cooperative law, primarily using the historical method. The Act on cooperatives was passed on 29 October 1920 and entered into force on 1 January 1921. Its provisions concerning the auditing of cooperatives, audit associations and the Cooperative Council were sub­stantially amended by the Act of 13 March 1934, which began the process of subordinating cooperatives and au­dit associations to state authorities. Further changes, which increased this subordination to an even greater ex­tent, were introduced after the Second World War and led to the outright nationalisation of Polish cooperatives. The Act on cooperatives was repealed by the Act of 17 February 1961 on cooperatives and their associations. In turn, the Act on cooperatives and their associations was repealed by the Act of 16 September 1982 – Cooperative Law, which saw several amendments. The provisions of the Cooperative Law were amended by the Act of 7 July 1994 amending the Cooperative Law and certain other acts. The Act of 3 June 2005 amending the Act on Hous­ing Cooperatives and certain other acts introduced significant changes to the Cooperative Law as well.
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji polskiego prawa spółdzielczego. Na potrzeby podję­tych rozważań odwołano się do metody historycznej. Ustawa o spółdzielniach została uchwalona 29 paździer­nika 1920 r., weszła zaś w życie 1 stycznia 1921 r. Przepisy ustawy o spółdzielniach o rewizji spółdzielni, związ­kach rewizyjnych i Radzie Spółdzielczej zostały istotnie zmienione przez ustawę z dnia 13 marca 1934 r., która rozpoczęła proces podporządkowania spółdzielni i związków rewizyjnych organom państwa. Kolejne zmiany, które w znacznie większym stopniu podporządkowały spółdzielnie i związki rewizyjne organom państwa, zo­stały wprowadzone po II wojnie światowej i prowadziły faktycznie do upaństwowienia polskiej spółdzielczości. Ustawa o spółdzielniach została uchylona przez ustawę z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związ­kach. Ustawa o spółdzielniach i ich związkach została uchylona przez ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Ustawa Prawo spółdzielcze była wielokrotnie nowelizowana. Przepisy ustawy Prawo spółdzielcze zostały zmienione przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz nie­których innych ustaw wprowadziła bardzo istotne zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze.
Метою статті є представити еволюцію польського кооперативного права. Для цілей міркувань використано історичний метод. Закон про кооперативи був прийнятий 29 жовтня 1920 р. і набув чинності 1 січня 1921 р. Положення закону про кооперативи про ревізію кооперативів, ревізійних спілок і кооперативної ради були суттєво змінені актом від 13 березня 1934 р., який започаткував процес підпорядкування кооперативів і ревізійних спілок державним органам. Подальші зміни, які значно більше підпорядковували кооперативи та спілки органoм держави, були запроваджені після Другої світової війни і фактично призвели до націоналізації польського кооперативного руху. Закон про кооперативи був скасований законом від 17 лютого 1961 р. про кооперативи та їх об'єднання. Закон про кооперативи та їх спілки був скасований законом від 16 вересня 1982 р. – Кооперативнe правo. Закон про кооперативне правo неодноразово змінювався. Положення Закон – Кооперативнe правo був змінений Законом від 7 липня 1994 року про внесення змін до Закону – Кооперативнe правo та деяких актів. Закон від 3 червня 2005 року про внесення змін до закону про житловi кооперативи та деякі інші акти вніс значні зміни до закону – Кооперативнe правo.
Цель данной статьи – представить эволюцию польского кооперативного права. Для целей проведенного анализа был использован исторический метод. Закон о кооперативах был принят 29 октября 1920 года и вступил в силу 1 января 1921 года. Положения Закона о кооперативах, о ревизии кооперативов, ревизионных союзов и Кооперативного cовета были существенно изменены Законом от 13 марта 1934 года, который начал процесс подчинения кооперативов и ревизионных союзов государственным органам. Последующие изменения, которые в гораздо большей степени подчинили кооперативы и ревизионные союзы государственным органам, были введены после Второй мировой войны и фактически привели к национализации польских кооперативов. Закон о кооперативах был отменен Законом о кооперативах и их союзах от 17 февраля 1961 года. Закон о кооперативах и их союзах был отменен Законом от 16 сентября 1982 года – Кооперативное право. В Закон Кооперативное право неоднократно вносились поправки. Положения закона Кооперативное право были изменены Законом от 7 июля 1994 года о внесении изменений в Закон Кооперативное право и внесении изменений в некоторые законы. Закон от 3 июня 2005 года о внесении изменений в Закон о жилищных кооперативах и некоторые другие законы внес очень существенные изменения в закон Кооперативное право.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4143
DOI: 10.31743/sp.13720
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2022, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pietrzykowski_Krzysztof_A_century_of_codification_of_the_cooperative_law.pdf227,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons