Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/357
Tytuł: Teologia misterium Boga i człowieka w ujęciu księdza Franciszka Blachnickiego
Autorzy: Korwin-Gronkowski, Arkadiusz
Słowa kluczowe: Bóg; Franciszek Blachnicki; Kościół; misterium; człowiek; God; man; Church; mystery
Data wydania: 26-wrz-2018
Abstrakt: Oglądanie Boga w chrześcijańskiej perspektywie zawsze jest wołaniem o postrzeganie Jego misterium Boskości w świetle misterium człowieka: „Bóg w swojej bezgranicznej miłości zechciał być blisko człowieka poszukującego własnej tożsamości i z nim przebywać (por. Łk 24, 15). Bilans dwudziestowiecznej teologii należy uważać za pozytywny. Namysł soborowy nad Bogiem, człowiekiem, światem i Kościołem był, jest i będzie potrzebny zawsze. Trud i wysiłek teologów, którzy pochylają się nad Tradycją i Magisterium Kościoła ciągle przynosi błogosławione owoce zarówno w teologii systematycznej, jak i w dynamicznym duszpasterstwie. Kościół XX wieku jest, szczególnie po Vaticanum secundum, otwarty na ewangelizację. W ten proces wpisał się doskonale również znany polski pastoralista, ks. Franciszek Blachnicki. Wiele inspirujących idei teologa, duszpasterza i społecznika sprawiło, iż wśród sobie współczesnych nosił miano „Zwiastuna samoświadomości Kościoła”. Franciszek Blachnicki należy do tych teologów, którym troska o dobro Kościoła, a także prawowierność doktrynie nie były obojętne. Ciągła aktualność i potrzeba zgłębiania teologii, wyzwania duszpasterskie oraz konsekwencja wiary Sługi Bożego, sprawiają, iż dzisiaj 31 lat od śmierci Blachnickiego, jego życie i dzieło są wciąż inspirujące. Celem rozprawy jest ukazanie teologii misterium Boga i człowieka w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego w perspektywie współczesnych badań teologii dogmatycznej. W związku z tym koniecznym było przeprowadzenie analizy opublikowanych tekstów teologicznych, których autorem lub współautorem jest ks. Blachnicki. Niniejsza dysertacja różni się metodologicznie od innych prac, które także ujmują tematycznie i metodologicznie życie i działalność ks. Blachnickiego. Jest próbą spojrzenia dogmatycznego na jego w celu uchwycenia głównego przesłania, jakie wyłania się z jego refleksji teologicznej i działalności duszpasterskiej. Zastosowana w pracy metoda naukowa ściśle jest podporządkowana tematowi pracy i obejmuje kilka etapów badawczych. Metoda analityczna w sposób uporządkowany pozwala na ustalenie wstępnej problematyki badawczej dysertacji. Jako następstwo przyjętej metody analizy teologicznej, po uzyskaniu konkretnych wyników badań, w niniejszej dysertacji zastosowano metodę pozytywną, która polega na syntetycznym gromadzeniu przeanalizowanych dowodów i źródeł, które posłużą do udowodnienia twierdzeń i postawionych wniosków w dysertacji. Pierwszy rozdział dysertacji prezentuje szerszą płaszczyznę rozumienia misterium Boga, sięgając do dogmatycznych interpretacji trynitarnych podstaw stworzenia świata i człowieka, oraz zbawczego dialogu człowieka z Bogiem. Centralnym momentem dziejów świata jest wcielenie Bożego Syna, który jako Sługa przychodzi, by dokonać odkupienia i zbawienia rodzaju ludzkiego. Konsekwencją wcielenia Syna jest dar Eucharystii, który jest sakramentem misteryjnego zjednoczenia człowieka z Bogiem. Tematem drugiego rozdziału jest teologiczna refleksja na temat misterium człowieka. Trzeci rozdział podejmie problem misterium Boga i człowieka, w myśl starożytnej zasady extra Ecclesiam nulla salus. Czwarty rozdział rozprawy koncentruje się na misterium Boga i człowieka w świetle Soboru Watykańskiego II. Charyzmat Ruchu Światło – Życie, jest w jakiejś mierze odpowiedzią ks. Franciszka Blachnickiego na wezwanie soborowe do otwarcia się Kościoła na świat.
Watching God in a Christian perspective is always a cry for the perception of his Divine mystery in the light of the mystery of man: "God in his immense love wanted to be close to a man seeking his own identity and to stay with him (Luke 24,15. mThe balance of twentieth century theology should be considered as positive. The conciliar idea over God, man, the world and the church was, is and will always be needed. The effort of theologians who are focused over the Tradition and the Magisterium of the Church constantly bring blessed fruits both in systematic theology and in the dynamic pastoral work. The church of the twentieth century is - especially after the Second Vatican Council - open to the evangelization. The well-known Polish pastoralist, Father Franciszek Blachnicki, also perfectly joined this process. Many of the inspirational ideas of him as a theologian, pastor and social worker caused that among his contemporaries he was called the "Herald of the self-awareness of the Church". Franciszek Blachnicki belongs to those theologians who cared about the good of the Church as well as the orthodox doctrine. Continuous relevance and the need to study theology, pastoral challenges and the consistency of the faith of the Servant of God, mean that today, 31 years after Blachnicki's death, his life and work is still inspiring. The aim of this dissertation is to present Blachnicki’s theology of the mystery of God and man in the perspective of contemporary dogmatic theology. Therefore, it will be necessary to conduct an analysis of essentially published theological texts, whose author or co-author Fr. Franciszek Blachnicki is. This dissertation differs methodologically from previous ones, which also embraced the life and activity of Fr. Franciszek Blachnicki. The multitude of inspirations and achievements of the Servant of God has been scientifically systematized in many dissertations, based on the research of contemporary pastoral theology, theology of spirituality, and also sociological research. This dissertation is an attempt of dogmatic approach towards the work of Fr. Franciszek Blachnicki, in order to capture the main dogmatic message that emerges from the theological reflection and pastoral activity of the Servant of God. The scientific method applied in this work is strictly subordinated to the subject of work and includes several research stages. The analytical method in a systematized manner allows to determine the initial problem of the research. Following the method of theological analysis, after obtaining specific research results, the positive method was used in this dissertation. It is based on the synthetic accumulating of the analyzed evidence and sources that will serve to prove theorems and conclusions in the dissertation. The positive method is the starting point for theological research, in the perspective of teaching the Church's Magisterium, because it draws from the Holy Scriptures and the Tradition of the Church. The first chapter of the doctorate presents a broader plane of understanding of the mystery of God, reaching to the dogmatic interpretations of the Trinitarian foundations for the creation of the world and man, and the salvific dialogue between man and God. The theme of the second chapter of this work will be a theological reflection on the discovery of the mystery of man. The authentic relationship between man and God requires the conversion of man, so the basis of the way that is discovering the mystery of man is metanoia, in which man experiences the necessity of liberation from sin. The third chapter will address the problem of the mystery of God and man, according to the ancient principle: extra Ecclesiam nulla salus. salvation. The fourth chapter of the dissertation will focus on the mystery of God and man in the light of the Second Vatican Council. The charism of the Light-Life Movement is to some extent the answer of Father Franciszek Blachnicki to the Council's invitation to open the Church to the world.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Dogmatycznej; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Janusz Lekan
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/357
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Arkadiusz_Korwin_Gronkowski_Teologia_misterium_Boga_i_czlowieka_w_ujeciu_ksiedza_Franciszka_Blachnickiego.pdf2,02 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.