Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/330
Title: Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących
Authors: Kulczycki, Emanuel
Keywords: Google Scholar; komunikacja naukowa; cytowanie; indeks Hirscha; bibliometria; naukometria; nauka
Issue Date: 2013
Publisher: Stowarzyszenie EBIB
Citation: Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących, E. Kulczycki, Poznań: Stowarzyszenie EBIB, 2013.
Abstract: Książka skie­ro­wana przede wszyst­kim do bada­czy, któ­rzy chcą zro­zu­mieć, na jakiej zasa­dzie ich prace są widoczne i dostępne w bazie Google Scho­lar. W pro­sty i przy­stępny spo­sób opi­sane są zasady indek­so­wa­nia tek­stów oraz poka­zane jest, w jaki spo­sób nauko­wiec może upo­wszech­nić swój doro­bek, posze­rza­jąc w ten spo­sób krąg czytelników.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/330
http://hdl.handle.net/10593/4369
ISBN: 978-83-63458-04-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (BU KUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jak_dodac_prace_do_Google_Scholar-v.1.1.pdfKsiążka w formacie PDF7,72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Poradnik-v.1.1.epubPoradnik - wersja ePUB972,15 kBUnknownView/Open
Poradnik-v.1.1.mobiPoradnik - wersja MOBI1,66 MBUnknownView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons