Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3012
Title: Administracja publiczna jako zjawisko prawne
Other Titles: Public administration as a legal occurrence
Публичная администрация как правовое явление
Державне управління як правове явище
Authors: Wrzosek, Stanisław
Keywords: administracja publiczna; zjawisko prawne; zasada praworządności; otoczenie administracji; nauki prawne po II wojnie światowej; nauka administracji; public administration; legal occurrence; rule of law; legal sciences; law; science of administration; administrative environment; публичная администрация; правовое явление; верховенство права; среда администрации; юридическая наука; наука администрации; державне управління; правове явище; верховенство права; адміністративне середовище; юридична наука; адміністративна наука
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2022, nr 1, s. 305-316
Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie pozycji administracji publicznej w strukturze współczesnego państwa i nauki administracji wśród innych dyscyplin naukowych. Przedmiotem badawczym artykułu jest administracja publiczna ukazana – zgodnie z założeniami nauki administracji – jako organizacja będąca rodzajem systemu. Tak rozumiana administracja jest potraktowana jako zjawisko prawne. Istota administracji, niezależnie od przemian zachodzących w państwie, opiera się bowiem na zasadzie legalności. Oznacza to, że jej struktura i formy działania są ściśle związane przepisami prawa. Na ten system administracji publicznej oddziałują różnorodne elementy jej otoczenia zewnętrznego. Otoczenie wewnętrzne administracji jest także bardzo zróżnicowane. W artykule zostało wskazane, że administracja publiczna, pomimo iż jest obiektem zainteresowania różnorodnych dyscyplin naukowych, jest przede wszystkim obiektem zainteresowania badawczego w ramach dziedziny nauk prawnych. Pierwszym podstawowym wnioskiem wyciągniętym z rozważań zawartych w artykule jest wskazanie, że ze względu na związanie administracji prawem i możliwość stosowania tylko tych form działania, które określa prawo, podstawową dyscypliną, w ramach której należy analizować zagadnienia funkcjonowania administracji, jest dyscyplina „nauki prawne”. Na tej podstawie wysnuty jest drugi wniosek, że naukę administracji należy traktować jako subdyscyplinę nauk prawnych. Jest to subdyscyplina naukowa, która wykorzystując osiągnięcia z zakresu pozaprawnych dyscyplin naukowych, będzie analizowała skuteczność i celowość działania administracji, ale w oparciu o granice wyznaczone przez prawo.
The aim of the article is to present the position of public administration in the structure of the modern state and the science of administration among other scientific disciplines. The research subject of the article is public administration presented – in accordance with the assumptions of the science of administration – as an organization that constitutes a particular system. Administration understood in this way is deemed as a legal phenomenon. The essence of administration, regardless of the changes taking place in the state, is based on the principle of legality. This means that its structure and forms of action are strictly regulated by the law. The system of public administration is impacted by various elements of the external environment. Moreover, the internal environment of the administration is also very diverse. The article implies that public administration, despite being an object of interest of various scientific disciplines, is primarily an object of research within the law. The first basic conclusion drawn from the article is to indicate that, due to administration’s connection to the law and the requirement to use only those forms of action that are prescribed by the law, the primary discipline within which we shall analyze the rules of the functioning of administration is the law. On this basis, a second conclusion is presented that the science of administration should be regarded as a subdiscipline of the law. In addition, administration is a scientific subdiscipline that, using achievements in the field of extralegal scientific disciplines, will analyze the effectiveness and expediency of the administration’s action, however based on the boundaries set by law.
Цель статьи – представить место публичной администрации в структуре современного государства и науку администрации среди других научных дисциплин. Предметом исследования в статье является публичная администрация, представленная – в соответствии с предположениями науки администрации – как организация, являющаяся своего рода системой. Понимаемая таким образом администрация, рассматривается как юридическое явление. Суть администрации, независимо от преобразований, происходящих в государстве, основывается на праве и законности. Это означает, что ее структура и формы деятельности строго привязаны к правовым нормам. На систему публичной администрации оказывают влияние различные элементы ее внешней среды. Внутренняя среда администрации также очень разнообразна. В статье отмечается, что публичная администрация, хотя и является объектом интереса различных научных дисциплин, прежде всего, является объектом исследовательского интереса юридических наук. Первый основной вывод, сделанный из приведенных в статье рассуждений, заключается в том, что в силу обязательности администрации по закону и возможности применения только определенных законом форм действий, основной дисциплиной, в рамках которой должны анализироваться вопросы функционирования администрации, является дисциплина «юридические науки». На этом основании выстраивается второй вывод о том, что наука администрации должна рассматриваться как субдисциплина юридических наук. Это научная субдисциплина, которая, используя достижения неюридических научных дисциплин, будет анализировать эффективность и целесообразность функционирования администрации, но исходя из установленных законом границ.
Метою статті є представлення позиції державного управління в структурі сучасної держави та науки про управління серед інших наукових дисциплін. Предметом дослідження статті є державне управління, показане згідно з теорією адміністративної науки, як організація, яка є видом системи. У такому розумінні управління трактується як правове явище. Суть державного управління, незалежно від змін, що відбуваються в державі, ґрунтується на принципі законності. Це означає, що його структура та форми дії тісно пов’язані з нормами права. На цю систему державного управління впливають різні елементи її зовнішнього середовища. Внутрішнє середовище управління також дуже різноманітне. У статті вказано, що державне управління, незважаючи на те, що воно є об’єктом інтересу різних наукових дисциплін, є насамперед об’єктом дослідницького інтересу у сфері юридичних наук. Першим основним висновком, зробленим із міркувань, викладених у статті, є вказівка на те, що через те, що управління зв’язанo законом тa можливість використання лише тих форм дій, які визначені законом, основна дисципліна, в рамках якої розглядаються питання функціонування управління дисциплінa, це „юридичнi наукi”. В результаті науку управління слід розглядати як піддисципліну юридичних наук. Це наукова піддисципліна яка, використовуючи досягнення не юридичних наукових дисциплін, аналізуватиме ефективність та цілеспрямованість діяльності державного управління, але в рамках встановлених законом.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3012
DOI: 10.31743/sp.13005
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2022, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wrzosek_Stanislaw_Administracja_publiczna_jako_zjawisko_prawne.pdf113,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons