A new type of EU visa? The legal nature of a travel permit issued under the European Travel Information and Authorization System (ETIAS)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
The key purpose of ETIAS is the monitoring and selection of persons entering the EU and authorization of entry to its territory. The authors of this new large-scale database project underline clearly that the ETIAS permit is not a visa but should be more accurately referred to as a visa-waiver. However, as an electronic system dedicated to entry authorization linked to the traveler’s passport, ETIAS manages the movement across EU external borders of the citizens from 62 third countries, i.e., a population of about 1,4 billion people eligible for visa-free travel. The main aim of the article is to compare Schengen visas and travel authorization that will be issued under ETIAS regulation starting in 2022. The comparative analysis includes several arguments in favour of the thesis that travel decisions issued under the new ETIAS regime fit into the broad legal definition of visas, understood as authorization to enter the territory of the European Union.
Głównym celem systemu ETIAS jest selekcja i monitorowanie osób przekraczających granicę zewnętrzną Unii Europejskiej poprzez wydawanie zezwoleń na wjazd. Autorzy tego nowego, zakrojonego na szeroką skalę projektu wyraźnie podkreślają, że zezwolenie ETIAS nie jest wizą, niemniej ten kolejny elektroniczny system autoryzacji wjazdu usprawni zarządzanie mobilnością obywateli 62 państw trzecich, a więc populacją 1,4 mld osób uprawnionych do bezwizowego przekraczania zewnętrznych granic UE. Niniejszy artykuł stanowi porównanie wiz Schengen oraz zezwoleń na podróż, które mają zostać wprowadzone na mocy rozporządzenia ETIAS w 2022 r. Analiza porównawcza zawiera szereg argumentów przemawiających za tezą, że zezwolenia wydawane w ramach nowego reżimu ETIAS wpisują się w szeroką definicję prawną wiz rozumianych jako upoważnienie do wjazdu na terytorium UE.
Основной целью ETIAS является отбор и контроль лиц, пересекающих внешнюю границу Европейского Союза, путем выдачи разрешений на въезд. Авторы этого нового масштабного проекта ясно дают понять, что разрешение ETIAS не является визой, тем не менее, эта очередная электронная система авторизации въезда улучшит управление мобильностью граждан 62 третьих стран, то есть населения численностью 1,4 миллиарда человек, имеющих право безвизового доступа к внешним границам ЕС. В настоящей статье сравниваются шенгенские визы и разрешения на въезд, которые будут введены в соответствии с регламентом ETIAS в 2022 году. Сравнительный анализ содержит ряд аргументов, подтверждающих тезис о том, что разрешения, выдаваемые в рамках нового режима ETIAS, вписываются в широкое юридическое определение визы, понимаемой как разрешение на въезд на территорию ЕС.
Description
Keywords
ETIAS, Schengen visa, EU Integrated Border Management, EU visa policy, wiza Schengen, zintegrowane zarządzanie granicami UE, polityka wizowa UE, шенгенская виза, интегрированное управление границами ЕС, визовая политика ЕС
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2021, nr 4, s. 7-27
ISBN