A ban on contact with a minor child in the presence of third parties. Considerations from the perspective of family law case-law

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
It seems that the institution of marriage is experiencing a crisis of trust. As a consequence of the lack of agreement between spouses, the welfare of underage children is suffering. Instead of being the center of attention, they become a part of a marital or post-marital skirmish. The purpose of this publication is to depict the legal situation of minor children in the exercise of parental authority, with particular emphasis on the exercise of contacts with parents. An additional objective is to draw attention to the fact that the child, whose welfare should be a priority in any proceedings, is repeatedly violated, first and foremost by those responsible for his or her protection, namely the parents. According to the research thesis put forward herein, a minor child of the parties to divorce proceedings becomes an element of the procedural game both for the duration of such proceedings as well as later – until the child reaches majority.
Wydaje się, że instytucja małżeństwa przeżywa kryzys zaufania. W konsekwencji braku porozumienia pomiędzy małżonkami cierpi dobro małoletnich dzieci. To one, zamiast pozostać w centrum uwagi, stają się częścią potyczki małżeńskiej lub postmałżeńskiej. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie sytuacji prawnej małoletnich dzieci w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania kontaktów z rodzicami. Za cel dodatkowy stawia się konieczność zwrócenia uwagi na fakt, że dziecko, którego dobro powinno być priorytetem każdego postępowania, wielokrotnie jest naruszane, przede wszystkim przez osoby odpowiedzialne w pierwszej kolejności za jego ochronę, czyli rodziców. Stawiana jest teza badawcza, zgodnie z treścią, której małoletnie dziecko stron postępowania rozwodowego staje się elementem gry procesowej zarówno na czas trwania takiego postępowania, jak i w późniejszym czasie – do osiągnięcia pełnoletności.
Похоже, институт брака переживает кризис доверия. Вследствие разногласий между супругами страдает благо несовершеннолетних детей. Вместо того, чтобы оставаться в центре внимания, они становятся участниками супружеской или послебрачной борьбы. Цель данной публикации - показать правовое положение несовершеннолетних детей при осуществлении родительских прав, уделяя особое внимание контактам с их родителями. Дополнительной целью является необходимость привлечь внимание к тому факту, что ребенок, благополучие которого должно быть приоритетным во всех судебных разбирательствах, неоднократно нарушается, в основном лицами, ответственными в первую очередь за его защиту, то есть родителями. Выдвигается исследовательский тезис, согласно которому несовершеннолетний ребенок сторон бракоразводного процесса становится элементом процессуальной игры как на время такого разбирательства, так и в дальнейшем - до достижения совершеннолетия.
Description
Keywords
family, child, divorce, cohabitation, contacts, parental authority, rodzina, dziecko, rozwód, konkubent, kontakty, władza rodzicielska, семья, ребенок, развод, сожитель, контакты, родительская власть
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 4, s. 121-136
ISBN