Recenzja monografii naukowej dr. Marka Mrówczyńskiego pt.: „Uczestnicy postępowania upadłościowego”

Abstract
Przepisy postępowania upadłościowego ze względu na swoją specyfikę wymagają dogłębnej analizy. Recenzja zawiera próbę oceny inferencji przepisów dokonanej przez dra Marka Mrówczyńskiego. Autor oprócz oceny struktury i treści monografii dodatkowo porusza kwestie dotyczące: zmiany listy wierzytelności, podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub kuratora upadłego. Wskazuje również na te zagadnienia monografii, które powinny podlegać dodatkowej analizie, jak również punktuje zalety przygotowanej pracy naukowej. Zagadnienia wspomniane przez dra Marka Mrówczyńskiego ze względu na swoją specyfikę mają charakter sporny w nauce, dlatego też ich analiza w recenzji ogranicza się wyłącznie do tych zagadnień, które są istotne z punktu widzenia praktyki sądowej. Finalnie autor recenzji ocenia i podsumowuje przygotowaną monografię naukową.
Bankruptcy proceedings, due to their specificity, require in-depth analysis. The review in question contains an attempt to assess the regulation analysis made by Ph.D. Marek Mrówczyński. The author, apart from assessing the structure and content of the monograph, additionally develops issues such as: changes in the list of claims, entities authorised to file for bankruptcy, or the court curator of the debtor. It also points out the elements of the monograph that should be subject to additional analysis, as well as the advantages of the scientific work. The issues mentioned by Ph.D. Marek Mrówczyński are quite contentious due to their specificity, and thus their analysis by the author of the review is limited only to those that are relevant from the point of view of court practice. Finally, the au-thor of the review assesses and summarises the prepared and reviewed scientific monograph.
В силу своей специфики положения о процедурах банкротства требуют углубленного анализа. Обзор представляет собой попытку оценить толковательную инференцию правил, сделанную к.ю.н. Мареком Мровчинским. Автор помимо оценки структуры и содержания монографии дополнительно затрагивает вопросы, касающиеся: изменения списка требований, лиц, уполномоченных подавать заявление о банкротстве, или управляющего в производстве по делу о несостоятельности. Указываются те вопросы мо-нографии, которые следует подвергнуть дополнительному анализу, а также перечисляются преимущества подготовленной научной работы. Вопросы, упомянутые к.ю.н. Мареком Мровчинским, в силу своей специфики являются противоречивыми в науке, поэтому их анализ в обзоре ограничивается только теми вопросами, которые важны с точки зрения судебной практики. Наконец, автор обзора дает оценку и обобщает подготовленную научную монографию.
Description
Keywords
uczestnik postępowania, postępowanie upadłościowe, wierzyciel, ogłoszenie upadłości, participant in the proceedings, bankruptcy proceedings, creditor, declaration of bankruptcy, участник процесса, процедура банкротства, кредитор, объявление банкротства
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 481-497
ISBN