Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16.11. 2017 r., II AKa 178/17

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
W glosie skrytykowany został pogląd, że grupa przestępcza może nie mieć wewnętrznej struktury. Przeprowadzono analizę terminu „zorganizowany”, wskazując na niedopuszczalność wykładni przyjętej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku. W glosie podzielono natomiast pogląd, że nie jest konieczny niezmienny skład grupy czy też istnienie wewnętrznej dyscypliny. Na aprobatę zasługuje także pogląd, że członkowie grupy mogą należeć do niej na zasadzie dobrowolnego podporządkowania.
The gloss criticises the opinion that a criminal group may not have an internal structure. Analysis of the term “organised” was presented, which demonstrated the inadmissibility of the interpretation proposed by the Appellate Court in Białystok. The opinion that the group does not necessarily have to have a stable membership or internal disciplinary rules was approved. So was the opinion that the members of the group may belong to it on the basis of voluntary submission.
В настоящем комментарии подвергается критическому разбору мнение о том, что преступная группа может не иметь внутренней структуры. Проведен анализ термина «организованный», который указал на неприемлемость толкования, принятого Апелляционным судом г. Белостока. В комментарии разделено мнение о том, что нет необходимости в неизменном составе группы или существовании внутренней дисциплины. Также заслуживает одобрения тот факт, что члены группы могут принадлежать к ней на основании добровольного подчинения.
Description
Keywords
zorganizowana grupa przestępcza, struktura grupy, cechy grupy przestępczej, przestępczość zorganizowana, organised criminal group, structured group, features of a criminal group, organised crime, организованная преступная группа, структура группы, особенности преступной группы, организованная преступность
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 461-469
ISBN