Administracyjne zatrzymanie prawa jazdy. Problem dualizmu postępowań administracyjnego i w sprawie wykroczeń w kontekście postępowania dowodowego

Abstract
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy wyłącznie na podstawie informacji (notatki policyjnej) o ujawnieniu czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym w sytuacji, gdy w danej sprawie nie zostało wszczęte równoległe postępowanie w sprawie o wykroczenie ze względu na „pouczenie” kierującego pojazdem przez policjanta. Wskazana sytuacja powoduje, że w analizowanej sprawie nie można przeprowadzić żadnego postępowania dowodowego. Wynika to z tego, że w postępowaniu administracyjnym (biorąc pod uwagę uchwałę NSA) nie przeprowadza się postępowania dowodowego, zaś postępowanie w sprawie o wykroczenie nie będzie wszczęte (ze względu na „pouczenie” kierującego pojazdem). Konsekwencją takiego stanu faktycznego i prawnego (tzw. pominięcie ustawodawcze) jest pozbawienie strony realnego prawa do sądu i możliwości zainicjowania jakiegokolwiek postępowania dowodowego w sprawie, co nie może zostać uznane za odpowiadające standardom konstytucyjnym i wynikającym z prawa międzynarodowego.
The article aims to establish whether it is possible to issue a decision to retain a driver’s license on the sole basis of information (a police report) disclosing an act of exceeding the speed limit by over 50 km/h while driving in a built-up area, when in the given case, no parallel court proceedings regarding this offence were initiated on account of a “caution” issued to the driver by a policeman. The above-mentioned situation results in the inability to carry out the evidence proceedings. This is caused by the fact that in an administrative proceeding (taking the Supreme Administrative Court resolution into consideration) such an inquiry is not conducted and a court proceeding based on this offence will not be initiated (due to the “caution” given to the driver). The consequence of this factual and legal state (so-called “legislative omission”) is that a party is deprived of the real right to a fair trial and the possibility of engaging in any kind of evidence proceedings, which cannot be deemed equivalent to constitutional standards and standards stemming from international law.
Целью статьи является ответить на вопрос, можно ли вынести решение о задержании водительских прав только на основан о раскрытии правонарушения (протокола о правонарушении), заключающегося в управлении транспортным средством с превышением допустимой скорости более чем 50 км/ч в населенном пункте в ситуации, когда в данном случае параллельное производство по делу о проступке не было возбуждено из-за полученного участником дорожного движения «разъяснения» от сотрудника полиции. В связи с указанной ситуацией, по анализируемому делу не может быть проведено доказательственное производство. Это связано с тем, что в административном производстве (с учетом постановления Высшего административного суда) не проводится доказательственного производства, а производство по делу о проступке не возбуждается (в связи с полученным участником дорожного движения «разъяснением»). Следствием такой фактической и правовой ситуации (так называемое законодательное упущение) является лишение стороны реального права на суд и возможности возбуждения судебного порядка исследования доказательств, что не может считаться соответствующим конституционным стандартам, а также тем, вытекающим из международного права.
Description
Keywords
administracyjne zatrzymanie prawa jazdy, postępowanie dowodowe, prawo do sądu, bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, administrative retention of driving license, evidence proceedings, right to a court, objectivity of administrative proceedings, административное задержание водительских прав, судебный порядок исследования доказательств, право на суд, беспредметность административной процедуры
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 3, s. 237-259
ISBN