Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1902
Title: Bezpieczeństwo międzynarodowe w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi
Other Titles: International Security in the Treaties of Friendship and Cooperation made by Poland with the Neighbouring States
Authors: Staszewski, Wojciech
Keywords: bezpieczeństwo międzynarodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe Polski; gwarancje bezpieczeństwa; polityka zagraniczna Polski; praktyka traktatowa Polski; rozbrojenie; traktaty o przyjaźni i współpracy; umowy międzynarodowe; stosunki traktatowe Polski; international security; international security of Poland; security guarantees; Polish foreign policy; Polish treaties practice; disarmament; Polish treaties relations; Treaties of Friendship and Cooperation; international agreements
Issue Date: 30-Jun-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s.201-230
Abstract: Wydarzenia przełomu lat 1989-1990, które wpłynęły na przemiany w Polsce oraz w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej spowodowały, że kwestie bezpieczeństwa i gwarancji jego zapewnienia stały się podstawowym elementem polskiej racji stanu i głównym celem realizowanej polityki zagranicznej. Rozpoczął się proces budowy nowych powiązań traktatowych. W niniejszym artykule dokonano analizy traktatów o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, które odgrywają szczególną rolę w stosunkach traktatowych państw. Zakres podmiotowy został ograniczony do umów podpisanych z państwami sąsiednimi, biorąc pod uwagę fakt zmian, które zaszły w bezpośrednim otoczeniu Polski, która zyskała na swoich granicach nowych sąsiadów. Celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie badawcze, czy w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r. z państwami sąsiednimi znalazły się postanowienia odnoszące się do bezpieczeństwa międzynarodowego, stanowiące przejaw wspólnego zainteresowania i współpracy państw w tym zakresie oraz czy regulacjom tym nadano odpowiednią rangę, a tym samym, czy znalazły się odpowiednie gwarancje dla zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
The events at the turn of 1989/1990 that influenced the transformations in Poland and other countries of the Eastern and Central Europe caused the security issues and security assurance guarantees to become the fundamental elements of the Polish national interest and the main objective of the implemented foreign policy. A process of building new treaties and connections has begun. This paper analyses the Treaties of Friendship and Cooperation made by Poland that have a special role in the states’ treaties policy. The subject of the paper is limited to the treaties with the neighbouring states since, after the changes in the closest surroundings, Poland obtained new neighbours. The purpose of this article is to answer questions if, in the Treaties of Friendship and Cooperation made by Poland after 1989, there were any security issues that reflected the common states’ interest and whether those provisions were given the proper rank, and, at the same time, if there were any guarantees for Poland’s security.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1902
DOI: 10.31743/sp.5854
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Staszewski_Wojciech_Szczepan_Bezpieczenstwo_Miedzynarodowe.pdf783,95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons