Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1901
Title: Obliczanie większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 roku, III CZP 3/16
Other Titles: Calculation of the Majority of Votes Required to Pass a Resolution of the Creditors' Committee in Bankruptcy Proceedings. Remarks Concerning the Resolution of the Supreme Court of April 21, 2016, III CZP 3/16
Authors: Telenga, Przemysław
Keywords: postępowanie upadłościowe; organy postępowania upadłościowego; rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym; skład rady wierzycieli; głosowanie w radzie wierzycieli; bodies in bankruptcy proceedings; bankruptcy proceedings; the creditors’ committee in bankruptcy proceedings; the composition of the creditors’ committee; voting at the creditors’ committee meeting
Issue Date: 30-Jun-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s.233-253
Abstract: Bezpośrednim impulsem do prowadzonych rozważań jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r. (III CZP 3/16), w której przedstawiono odpowiedź na dwa pytania prawne dotyczące niezwykle istotnych dla potrzeb praktyki zagadnień obliczania większości głosów w radzie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Autor omawia dostrzeżone w judykaturze problemy omawiając wypowiedzi doktryny polskiej, w której spór zarysował się jeszcze w okresie międzywojennym i nie został do czasu podjęcia powyższej uchwały jednoznacznie rozstrzygnięty w poglądach współczesnych przedstawicieli doktryny. Sedno problemu dotyczy zagadnienia czy i jak oblicza się większość głosów, w przypadku absencji części członków rady na posiedzeniu oraz w przypadku lub gdy obecni na posiedzeniu rady wierzycieli członkowie oddają głosy „wstrzymujące się”, czyli nie zajmują jednoznacznego stanowiska czy „za” lub „przeciw” uchwale. W konkluzji autor stwierdza, że uchwały rady wierzycieli zapadają zawsze większością głosów członków wyznaczonego składu rady, przy czym większość tę oblicza się w stosunku do ogółu członków rady (tj. trzech lub pięciu) i przy wymaganej obecności wszystkich powołanych przez sędziego-komisarza członków rady.
A direct impulse for these considerations is the resolution of the Polish Supreme Court of 21 April 2016 (III CZP 3/16), which provides the answer to two legal questions concerning the issue of calculating the majority of votes in the creditors' committee in the bankruptcy proceedings. Discussing the problems noticed in the judicature, the author refers to the statements of the Polish doctrine, in which the dispute began in the interwar period and was not unambiguously settled (until the above mentioned resolution) in the views of contemporary representatives of the juridical doctrine. The core of the problem concerns the question whether and how the majority of votes is calculated in the case of absence of some members at a meeting of creditors’ committee, and when the members at the meeting of the creditors' committee cast 'abstentions', i.e. they do not take an unequivocal position either ‘for’ or ‘against’ the resolution. In conclusion, the author states that resolutions of the creditors’ committee are always adopted by a majority of members of the designated composition of the council, the majority being calculated in relation to all council members (i.e. three or five) and with the required presence of all council members appointed by the judge-commissioner.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1901
DOI: 10.31743/sp.5856
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Telenga_Przemyslaw_Obliczanie_wiekszosci_glosow_wymaganej.pdf748,56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons