Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1883
Title: Zastosowanie sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych
Other Titles: The Use of Artificial Intelligence in the Out-Of-Court Resolution of Civil Disputes
Authors: Gieruszyńska-Flaga, Kinga
Keywords: sztuczna inteligencja; alternatywne metody rozwiązywania sporów cywilnych; mediacja; arbitraż; artificial intelligence; alternative methods of resolving civil disputes; mediation; arbitration
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 3, s. 91-110
Abstract: Artykuł omawia zakres i sposoby zastosowania sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnym. Autorka poddaje analizie obszary, w których AI może znaleźć zastosowanie, począwszy od gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby procesu decyzyjnego, poprzez wspieranie mediatorów (koncyliatorów) albo arbitrów w toku postępowania, aż po rolę o wysokim stopniu samodzielności, odnoszącą się do proponowania stronom możliwych rozwiązań w toku postępowań o charakterze koncyliacyjnym, a nawet rozstrzygania sporów poprzez wydanie wiążącego strony orzeczenia w arbitrażu. W opracowaniu wskazano nie tylko szanse związane z uzupełniającą rolą AI wobec działania człowieka w tym obszarze, ale również problemy i zagrożenia dotyczące przede wszystkim słabości AI w zakresie analizy ludzkich zachowań i niuansów związanych z emocjami i motywacją człowieka w sprawach o charakterze cywilnym.
The article elaborates upon the extent and ways of using artificial intelligence (AI) in the out-of-court resolution of civil disputes. The author analyses the areas in which AI may be used, ranging from collecting data and related processing for the needs of the decision-making process, through supporting mediators (concil­iators) or arbitrators in the course of proceedings, to the role with a high degree of independence, referring to proposing possible solutions to the parties in the course of conciliation proceedings and even dispute settlement by issuing an ar­bitration binding on the parties. The study indicates not only the opportunities related to the complementary role of AI in relation to human activity in this area, but also the problems and threats related primarily to AI’s weaknesses in the scope of the analysis of human behaviour and nuances related to human emo­tions and motivation in civil cases.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1883
DOI: 10.31743/sp.8896
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gieruszynska-Flaga_Kinga_Zastosowanie_sztucznej_inteligencji.pdf375.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons