Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1836
Title: Pszczoły miodne w prawie miejscowym
Other Titles: Honey Bees in Local Law
Authors: Bielska-Brodziak, Agnieszka
Drapalska-Grochowicz, Marlena
Suska, Marek
Keywords: pszczoły miodne; prawo administracyjne; prawo miejscowe; regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie; honey bee; administrative law; local law; law of maintaining cleanliness and order in the municipality
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 3, s. 21-45
Abstract: Zagrożenia czyhające na pszczoły miodne, przejawiające się zwłaszcza w zjawisku masowego ich ginięcia, skłaniają do poszukiwania dla tych owadów nowych obszarów do zamieszkania. Takimi obszarami mogą być miasta, które pod wieloma względami okazują się dla pszczół bardzo dobrym miejscem do życia. Pszczelarstwo miejskie rodzi pewne wyzwania prawne, związane przede wszystkim z potrzebą ochrony z jednej strony samym pszczołom, zaś z drugiej – zapewnienia ludziom wolności od lęku przed pożądleniem. Tradycyjne instrumenty prawa cywilnego i karnego nie przystają do nowej sytuacji; pierwszoplanowa rola w tym względzie musi przypadać prawu administracyjnego. Wiele polskich miast już teraz próbuje regulować wymogi odnoszące się do utrzymywania pszczół w miastach. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu i oceny przepisów lokalnych, a następnie wskazanie dobrych i złych praktyk w zakresie prawnej regulacji pszczelarstwa miejskiego.
Threats to which honey bees are exposed to, especially the phenomenon of their mass disappearance, lead to the search for new living areas for those insects. Such areas may be cities, which in some respects constitute an appropriate hab­itat for bees. Urban beekeeping raises some legal challenges, primarily related to the need to protect bees on the one hand, and on the other to ensure people’s freedom from fear of stings. Traditional instruments of civil and criminal law do not apply to the new situation; so administrative law must play a leading role in this regard. Many Polish cities are already trying to govern the requirements for keeping bees in cities. The main purpose of this article is to review and evaluate local regulations, and then to identify good and bad practices in the field of legal regulations of urban beekeeping.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1836
DOI: 10.31743/sp.8883
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bielska-Brodziak_Drapalska_Grochowicz_Suska_Pszczoly.pdf482,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons