Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1834
Title: Odpady komunalne powstające na nieruchomościach niezamieszkałych. Problematyka prawna
Other Titles: Municipal Waste Produced on Uninhabited Properties. Legal Issues
Authors: Dudzik, Sławomir
Rumak, Ewelina
Keywords: odpady komunalne; gospodarka odpadami; nieruchomości niezamieszkałe; municipal solid waste; solid waste management; uninhabited property
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 3, s. 69-90
Abstract: Celem artykułu jest określenie granic pojęcia prawnego „odpady komunalne” w odniesieniu do odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych, tj. poza gospodarstwami domowymi. Wyznaczenie tych granic ma istotne znaczenie dla zadań i kompetencji gmin w zakresie gospodarki odpadami. Determinuje m.in. zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego w sprawie odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w konsekwencji także zakres organizowanych w tej sferze przez organy gminy przetargów. Autorzy opowiadają się za szerokim ujęciem analizowanego pojęcia, uzasadnionym zarówno brzmieniem odnośnych przepisów, jak i wymogami efektywnej gospodarki odpadami, za którą odpowiedzialność ponosi gmina. Zagadnienie stanowiące przedmiot artykułu jest analizowane z uwzględnieniem zarówno polskich, jak i unijnych regulacji prawnych oraz orzecznictwa.
The aim of the article is to define the boundaries of the legal notion of ‘munic­ipal solid waste’ with respect to solid waste produced in uninhabited property, i.e. outside households. Setting of those boundaries has a significant meaning for tasks and competences of municipalities in the area of solid waste management. It determines, inter alia, the material scope of local legal acts concerning collec­tion of solid waste from property owners, and in consequence, also the extent of tenders organised in this field by the municipal authorities. The authors advocate a broad understanding of the analysed notion, justified by the wording of the relevant legal provisions and the effectiveness of the solid waste management for which municipalities are responsible. The subjectmatter of the article is analysed in the light of both the Polish and EU legal regulations and jurisprudence.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1834
DOI: 10.31743/sp.8891
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dudzik_Slawomir_Rumak_Ewelina_Odpady_komunalne.pdf443.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons