Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1427
Title: Chrystianizacja i romanizacja elit w rzymskiej Edessie
Other Titles: Christianization and Romanization of Elites in Roman Edessa
Authors: Jędrzejewska, Daria
Keywords: Edessa; Christianity; elite; Christians; Roman Empire; chrystianizacja; lokalne elity; kultura syryjska; Bar Daisan
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 73 (2020), s. 25-48
Abstract: In the pre-Roman history of Edessa and Osrhoene, the role of the local elites, gathered around the royal court, was clearly visible. By this time, Edessean upper classes were strongly influenced with Iranian culture. In the process of incorporation of Osrhoene into Roman Empire, the elites of Edessa took over some Roman cultural models, and their representatives participated in the local administration already after the fall of the Abgarid dynasty in 242 BC. This article aims to trace in sources concerning the history of Edessa references to the local aristocracy. Apparently this group continued to play a role after the transformation of the kingdom into a province, but remained in the shadow of dynamically developing ascetic Syrian Christianity. The elites of Edessa are associated with the figure of Bar Daisan, whose teachings and sect called the Bardezanites survived at least until the fifth century; probably the same circles preserved and modelled the record of conversion of the King of Edessa (S. Brock's theory), which was generally accepted by the inhabitants of the city. Although the sources mention the elites of Edessa occasionally and reluctantly, the most important tradition associated with them - the legend of the conversion of the city - became the factor that made Edessa famous in the Roman world.
W przedrzymskiej historii Edessy i Osroene wyraźnie rysowała się rola lokalnej arystokracji skupionej wokół królewskiego dworu. Jej zwyczaje były silnie przesiąknięte kulturą irańską. Wraz ze stopniową utratą niepodległości elity miasta przejmowały do pewnego stopnia rzymskie wzorce kulturowe. Przedstawiciele ważnych edesseńskich rodów piastowali stanowiska w lokalnej administracji już po upadku dynastii Abgarydów w 242 roku po Chrystusie. Niniejszy artykuł ma na celu prześledzenie wzmianek na temat lokalnej arystokracji w źródłach dotyczących historii rzymskiej Edessy. Wskazują one, że warstwa ta nadal odgrywała pewną rolę po zamianie królestwa w prowincję, pozostając jednak w cieniu coraz prężniej rozwijającego się ascetycznego nurtu syryjskiego chrześcijaństwa. Z elitami Edessy związana jest postać Bar Daisana, którego nauki i sekta zwana bardesanitami przetrwały co najmniej do V wieku. Mimo iż zachowane źródła wzmiankują elity Edessy niechętnie i zdawkowo, najważniejsza z tradycji związanych z tym kręgiem – legenda o nawróceniu miasta przekazana w najpełniejszej formie w Doctrina Addai – stała się czynnikiem, który rozsławił Edessę w rzymskim świecie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1427
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4552
Appears in Collections:Vox Patrum, 2020, Vol. 73

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrzejewska_Daria_Chrystianizacja_i_romanizacja_elit_w_rzymskiej_Edessie.pdf461,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons