Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1400
Title: Skuteczność jako determinanta działań organów jednostek samorządu terytorialnego
Other Titles: EFFECTIVENESS AS A DETERMINANT OF THE ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENT BODIES
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Authors: Kisała, Magdalena
Keywords: skuteczność; samorząd terytorialny; zadania publiczne; effectiveness; local government; public tasks; эффективность; территориального самоуправление; общественные задачи
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 179-199
Abstract: Na jednostki samorządu terytorialnego został nałożony ustawowy obowiązek wykonywania zadań publicznych - zadań własnych, których celem jest zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych. W związku z tym jednostki samorządowe mają także obowiązek podejmowania takich czynności i wyboru takich instrumentów prawnych, aby ich realizacja była skuteczna, czyli osiągała zamierzone cele lub przynajmniej przybliżała się do nich. Na skuteczność działania organów jednostek samorządu terytorialnego wpływa: wykonywanie ich przez jednostki podziału terytorialnego odpowiedniego szczebla, właściwe przyporządkowanie zadań i kompetencji, zgodnie z zasadami decentralizacji i pomocniczości, ustalanie wewnętrznej struktury administracyjnej, tworząc jednostki dostosowane do specyficznych potrzeb i umożliwiające skuteczne zarządzanie. Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia odpowiedniego finansowania, często bezpośrednio warunkująca skuteczność realizacji zadań publicznych.
A statutory obligation to perform public tasks has been imposed on local government units – their own tasks, the purpose of which is to satisfy the needs of local communities. Therefore, local government units are also obliged to undertake such actions and select such legal instruments as to make their implementation effective, i.e. to achieve the intended objectives or at least pursue them. The effectiveness of tasks performed by local and regional authorities is affected by the fact that they are carried out at the appropriate level by local and regional authorities, by the proper allocation of tasks and responsibilities in accordance with the principles of decentralisation and subsidiarity, and by the definition of the internal administrative structure, creating tailor-made units for specific needs and effective management. Not without significance is also the issue of adequate funding sources, which often directly determines the effectiveness of the implementation of public tasks.
На органы территориального самоуправления законодательно наложе- но обязательство по выполнению общественных задач – собственных задач, цель которых состоит в удовлетворении потребностей сообществ местно- го самоуправления. В связи с этим органы самоуправления также обязаны предпринимать такие действия и выбирать такие правовые инструменты, чтобы их реализация была эффективной, то есть достигала намеченных це- лей или, по крайней мере, приближалась к ним. На эффективность работы органов территориального самоуправления влияют: ее выполнение подраз- делениями территориального деления соответствующего уровня, надле- жащее распределение задач и компетенций в соответствии с принципами децентрализации и субсидиарности, создание внутренней административ- ной структуры с созданием подразделений, учитывающих специфические потребности и обеспечивающих эффективное управление. Важной явля- ется также проблема соответствующего финансирования, часто непосред- ственно определяющая эффективность общественных задач.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1400
DOI: https://doi.org/10.31743/sp.5855
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kisala_Magdalena_Skutecznosc_jako_determinanta_dzialan_organow_jednostek_samorzadu_terytorialnego.pdf741,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons