Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1301
Title: Delegowanie policjanta z urzędu do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji a zakres ochrony wynikający z art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – wybrane aspekty
Other Titles: ELEGATING A POLICE OFFICER FROM THE OFFICE FOR TEMPORARY SERVICE IN A DIFFERENT ORGANIZATIONAL UNIT OF THE POLICE OR IN ANOTHER LOCALITY ON THE BASIS OF ART. 36 (1) OF THE ACT OF 6 APRIL 1990 ON THE POLICE, AND RELATED PROTECTION RESULTING FROM ART. 32 OF THE ACT OF MAY 23, 1991 ON TRADE UNIONS – SELECTED ASPECTS
КОМАНДИРОВАНИЕ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ДРУГОМ ОРГАНИЗАЦИОННОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПОЛИЦИИ ИЛИ В ДРУГОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 36, П. 1 ЗАКОНА ОТ 6 АПРЕЛЯ 1990 ГОДА „О ПОЛИЦИИ” И ЗАЩИТА ЕГО ПРАВ, ВЫТЕКАЮЩАЯ ИЗ СТ. 32 ЗАКОНА ОТ 23 МАЯ 1991 ГОДА „О ПРОФСОЮЗАХ” – ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Authors: Gacek, Paweł
Keywords: Policja; policjant; stosunek służbowy; delegowanie; związek zawodowy policjantów; Police; police officer; service relationship; delegating a police officer; trade union organisation of police officers; Полиция; полицейский; служебные отношения; команди- рование; профсоюз полицейских
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 77-112
Abstract: Niniejszy artykuł w całości został poświecony omówieniu zagadnienia dotyczącego delegowania policjanta z urzędu do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także zakresu ochrony wynikającego z art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych przewidzianego dla policjanta będącego członkiem organizacji związku zawodowego policjantów. Stosowanie regulacji ustawy o związkach zawodowych musi uwzględniać specyfikę i charakter stosunku służbowego. Wobec tego omówiono konstrukcję tej więzi prawnej, a także wskazano charakterystyczne cechy tej konstrukcji prawnej. W dalszej części odniesiono się do przepisu art. 32 ustawy o związkach zawodowych oraz do zakresu jego dopuszczalnego stosowania do policjanta członka organizacji związku zawodowego, a w szczególności ochrony jaką przepis ten przewiduje.
This article has been completely devoted to the issues which concern delegating a police officer from the office for temporary service in a different organizational unit of the Police or in another locality on the basis of Art. 36 (1) of the Act of 6 April 1990 on the Police, as well as the scope of protection resulting from Art. 32 of the Act of May 23, 1991 on Trade Unions in reference to a police officer who is a member of a trade union organisation of police officers. The provisions of the Act on Trade Unions must take into account specific features of the service relationship. Therefore, the construction of the legal ties has been discussed, including the characteristic features of this legal structure. In the following part, the reference is made to the provision of Art. 32 of the Act on Trade Unions and the scope of its permissible application to a police officer who is a member of a trade union organisation, and to the protection that this provision provides in particular.
Настоящая статья полностью посвящена обсуждению вопроса о команди- ровании сотрудника полиции для временного прохождения службы в дру- гом организационном подразделении полиции или в другом населенном пункте в соответствии со ст. 36, п. 1 Закона от 6 апреля 1990 г. „О полиции”, а также защите его прав, вытекающей из ст. 32 Закона от 23 мая 1991 года „О профсоюзах”, предусмотренной для сотрудника полиции, являющегося членом профсоюзной организации полиции. Применение положений За- кона „О профсоюзах” должно учитывать специфику и характер служебных отношений. В связи с этим представлена структура этих правовых отно- шений, а также подчеркнуты характерные особенности данной правовой структуры. В дальнейшей части проанализировано положение ст. 32 Зако- на „О профсоюзах” и область его допустимого использования в отношении полицейского – члена профсоюзной организации, и, в частности, защита, предусмотренная данным положением.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1301
DOI: https://doi.org/10.31743/sp.5850
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gacek_Pawel_Delegowanie_policjanta_z_urzedu_do_czasowego_pelnienia_sluzby_w_innej_jednostce_organizacyjnej_Policji_lub_w_innej_miejscowosci.pdf817,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons