Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1234
Title: Postępowania w sprawie akredytacji w ochronie zdrowia
Other Titles: HEALTH CARE ACCREDITATION PROCEDURE
ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Authors: Dytko, Jan
Keywords: akredytacja; dekodyfikacja; postepowanie; accreditation; codification; procedure; аккредитация; декодификация; делопроизводство
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 39-55
Abstract: Akredytacja w ochronie zdrowia jest procesem. Odbywa się w zdekodyfikowanej procedurze administracyjnej - przybiera postać szczególnego postępowania administracyjnego o charakterze autonomicznym. Wyłączone w tym wypadku pozostaje stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W proces akredytacyjny zaangażowanych jest wiele podmiotów i organów (ośrodek akredytacyjny, Rada Akredytacyjna, zainteresowane osoby fizyczne bądź prawne wykonujące działalność leczniczą), przy czym wiodącą rolę w tym procesie odgrywa minister właściwy do spraw zdrowia. Organ ten w formie certyfikatu akredytacyjnego (nie stanowiącego decyzji administracyjnej) potwierdza, że dana jednostka lecznicza spełnia przewidziane prawem kryteria – standardy do świadczenia usług medycznych - w zakresie infrastrukturalnym, farmakoterapeutycznym oraz kompetencyjnym. Od odmowy udzielenia akredytacji przysługuje sprzeciw zainteresowanemu podmiotowi, a ostateczna odmowa po rozpatrzeniu sprzeciwu podlega skardze do sądu administracyjnego jako akt z zakresu administracji publicznej, nie będący decyzją administracyjną.
Health care accreditation is a process. It takes place in a codified administrative procedure – it takes the form of a specific administrative procedure of autonomous nature. The application of the provisions of the Code of Administrative Procedure remains excluded. The accreditation process involves many entities and bodies (an accreditation centre, accreditation board, interested natural or legal persons performing therapeutic activities), with the health minister playing a leading role in this process. This body in the form of an accreditation certificate (not constituting an administrative decision) confirms that a given medical unit meets the criteria stipulated by law – standards for the provision of medical services – in terms of the infrastructure, pharmacotherapy and competence. A refusal to grant accreditation may be contested by an entity concerned, and the final refusal, after consideration of the appeal, is subject to complaint to the administrative court as an act in the field of public administration, which is not an administrative decision.
Аккредитация в здравоохранении – это процесс. Он происходит в виде декодифицированной административной процедуры – в форме специального административного производства автономного характера. В этом случае положения Административно-процессуального кодекса не применяются. В процессе аккредитации участвуют многие субъекты и орга- ны (центр аккредитации, Совет по аккредитации, заинтересованные физи- ческие или юридические лица, ведущие медицинскую деятельность), при- чем ведущую роль в этом процессе играет министр здравоохранения. Этот орган в форме свидетельства об аккредитации (не являющегося админи- стративным решением) подтверждает, что данное медицинское подразделе- ние соответствует критериям, предусмотренным законодательством, – стан- дартам предоставления медицинских услуг, – в области инфраструктуры, фармакотерапии и компетенций. Заинтересованная сторона имеет право возражать против отказа в аккредитации, а окончательный отказ после рас- смотрения возражения может быть обжалован в административном суде как документ государственного управления, который не является админи- стративным решением.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1234
DOI: https://doi.org/10.31743/sp.5846
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dytko_Jan_Postepowania_w_sprawie_akredytacji_w_ochronie_zdrowia.pdf693,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons