Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1213
Title: Sophronius, A Monk Of Palestine, And Miaenergism. The Tension Between Exactness Amd Ambiguity
Other Titles: Sofroniusz, mnich palestyński, wobec monoenergizmu. Napięcie między precyzją a dwuznacznością
Authors: Kashchuk, Oleksandr
Keywords: Sophronius of Jerusalem; Sergius of Constantinople; Miaenergism; Miatheletism; Church; Sofroniusz z Jerozolimy; Sergiusz z Konstantynopola; monoenergizm; monoteletyzm; Kościół
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 70 (2018), s. 259-280
Abstract: Autorzy, którzy badali spór wokół chrystologicznej doktryny monoenergety­zmu, zwrócili uwagę na różne aspekty kontrowersji. Celem artykułu jest zrozu­mienie czy kwestia społeczno-kulturowa może być również przedmiotem kon­frontacji między Sofroniuszem z Jerozolimy a Sergiuszem z Konstantynopola. Poglądy Sofroniusza zostały uformowane w tradycji monastycyzmu palestyńskie­go, który był wierny wobec dosłownego wyznania chalcedońskiej chrystologii dwóch natur. W związku z tym wyraził on swój protest przeciwko stwierdzeniu o jednym działaniu w Chrystusie. W odpowiedzi Sergiusz z Konstantynopola opracował swoją taktykę, aby bronić stanowiska Konstantynopolitańskiego Koś­cioła i rządu. W konsekwencji powstało napięcie między dwoma patriarchami. Artykuł analizuje szczegóły konfrontacji.
The scholars who examined the Miaenergist confrontation focused their attention on the different aspects of the controversy. The purpose of the article is to understand whether the sociocultural matter could also be covered in confrontation between Sophronius of Jerusalem and Sergius of Constantinople. Sophronius’ views were formed in the circle of the Palestinian monasticism, which was strongly loyal to the verbal confession of two-nature Chalcedonian Christology. Accordingly, he expressed his protest against the statement on one operation in Christ. In response, Sergius of Constantinople developed his tactics in order to defend the stance of the Church and Court of Constantinople. As a result, a significant tension between the both Patriarchs arose.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1213
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3209
Appears in Collections:Vox Patrum, 2018, Vol. 70

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kashchuk_Oleksandr_Sophronius_A_Monk_Of_Palestine_And_Miaenergism_The_Tension_Between_Exactness_And_Ambiguity.pdf681,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons