Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1144
Title: Opinia prawna dotycząca odpowiedzi na pytanie, czy osoba pełniąca funkcję (urząd kościelny) Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski wypełnia przesłankę z przepisu art.44 ust.3 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Other Titles: A LEGAL OPINION ON WHETHER A PERSON PERFORMING THE FUNCTION (CHURCH OFFICE) OF THE ECONOMIST OF THE POLISH BISHOPS’ CONFERENCE SATISFIES THE CONDITION SET OUT IN ART. 44 PARA. 3 OF THE ACT OF 28 AUGUST 1997 ON THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF PENSION FUNDS
Authors: Walencik, Dariusz
Keywords: fundusze emerytalne; powszechne towarzystwo ubezpieczeniowe; ekonom; Konferencja Episkopatu Polski; Kościół Katolicki; insurance company; pension funds; economist; Polish Bishops’ Conference; Catholic Church
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 22 (2019), s. 337-347
Abstract: Przedmiotem opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy osoba pełniąca funkcję (urząd kościelny) Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski wypełnia przesłankę określoną w przepisie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, czyli należy do kręgu tzw. „osób zależnych”? Przeprowadzona analiza stanu prawnego i faktycznego w tym konkretnym przypadku doprowadziła do konkluzji, że sam fakt bycia Ekonomem KEP nie powoduje, że ziszcza się negatywna przesłanka z art. 44 ust. 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Ponieważ jednak osoba wykonująca funkcję Ekonoma KEP pozostaje równocześnie w stosunku pracy z jednostką organizacyjną KEP o nazwie „Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski – Działalność Gospodarcza”, czyli jednostką organizacyjną działającą w ramach KEP (akcjonariusza towarzystwa), to wypełnia ona przesłankę określoną w cytowanym przepisie, tzn. jest tzw. „osobą zależną”.
This legal opinion aims to address the question whether a person performing the function (church office) of the Economist of the Polish Bishops’ Conference meets the condition set out in art. 44 para. 3 of the Act of 28 August 1997 on the organization and functioning of pension funds, that is, whether he belongs to the group of so-called “dependent persons”. The analysis of the legal and factual situation in this particular case has led to the conclusion that the mere fact of being the Economist of the Polish Bishops’ Conference does not satisfy the negative condition from art. 44 para. 3 of the Act on the organization and functioning of pension funds. However, since the person performing the function of the Economist of the Polish Bishops’ Conference is at the same time employed by the organizational unit of the Polish Bishops’ Conference called “The Secretariat of the Polish Bishops’ Conference – Economic Activity”, that is, the organizational unit within the Polish Bishops’ Conference (a stockholder of an insurance company), he does satisfy the condition set out in the regulation at issue and in consequence is the socalled “dependent person”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1144
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.4793
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2019, T. 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Walencik_Dariusz_Opinia_prawna_dotyczaca_odpowiedzi_na_pytanie_czy_osona_pelniaca_funkcje_Urzad_Koscielny_ekonoma_konferencji_episkopatu_Polski_wypelnia_przeslanke_.pdf716,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons