Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1140
Title: Współdziałanie Kościoła Katolickiego i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej
Other Titles: COOPERATION BETWEEN THE CATHOLIC CHURCH AND BODIES OF SELF-GOVERNMENT UNITS IN POLAND WITH REGARD TO APPOINTING A PATRON SAINT OF A LOCAL COMMUNITY
Authors: Ożóg, Michał
Keywords: gmina; powiat; patron; zasada współdziałania; samorząd terytorialny; województwo; Kościół Katolicki; patron saint; principle of cooperation; commune; district; province; self-government
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 22 (2019), s. 289-314
Abstract: Przedmiotem artykułu jest przedstawienie statusu władz Kościoła Katolickiego, organów jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów zewnętrznych w procedurze ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej. Szczególną uwagę zwrócono na status organów jednostek samorządu terytorialnego w świetle zasady bezstronności światopoglądowej władz publicznych (art. 25 ust. 2 Konstytucji RP). Rozważania dotyczą także problematyki opiniowania przedmiotowych wniosków przez mieszkańców i władzę kościelną. Autor zwraca uwagę na relacje zachodzące między władzą świecką i kościelną w poszczególnych etapach postępowania w tej sprawie z punktu widzenia zasad relacji instytucjonalnych między państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w Polsce.
The aim of this article is to present the status of the authorities of the Catholic Church, bodies of self-government units as well as third parties in the procedure of appointing a patron saint of a local community. Special consideration is given to the status of local government units in light of the principle of impartiality of public authorities (art. 25 para. 2 of the Constitution of the Republic of Poland). The paper also discusses the problem of evaluating the proposals submitted by church authorities and local residents. The author pays attention to the relations between civil and ecclesiastical authority at various stages of the procedure in question, taking into account the principles governing the institutional relations between the state and churches and other religious organisations in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1140
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.5483
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2019, T. 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ozog_Michal_Wspoldzialanie_Kosciola_Katolickiego_i_organow_jednostek_samorzadu_terytorialnego_w_sprawie_ustanowienia_patrona_wspolnoty_samorzadowej.pdf789,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons