Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1137
Title: Islamizacja prawa karnego Pakistanu na przykładzie nowelizacji i stosowania przepisów prawa o bluźnierstwie
Other Titles: Islamization Of Pakistan's Criminal Law On The Example Of Amendments To And Application Of The Blasphemy Law
Authors: Dziwisz, Stanisław
Keywords: bluźnierstwo; pakistański kodeks karny; prawo o bluźnierstwie; islamizacja prawa; prawo karne; Islam; Koran; blasphemy; Pakistani Penal Code; blasphemy law; Islamization of law; criminal law; Quran
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 22 (2019), s. 233-254
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest analiza przepisów rozdziału XV pakistańskiego kodeksu karnego, zatytułowanego „Przestępstwa związane z religią”, powszechnie znanego jako „prawo o bluźnierstwie”. W rozdziale tym znajdują się przepisy penalizujące zachowania polegające między innymi na bluźnierstwie, profanacji Koranu, obrażaniu uczuć religijnych i stosowaniu obraźliwych uwag w odniesieniu do Proroka Mahometa. W artykule dokonano analizy rozwiązań prawnych składających się na tzw. „prawo o bluźnierstwie” wraz z niezbędnymi historycznymi aspektami ich istnienia. Podczas reżimu wojskowego generała Zia-ul-Hag rozpoczęto islamizację praw i instytucji, co wyraźnie widać na przykładzie pakistańskiego prawa karnego. W tych latach do Kodeksu karnego wprowadzono pięć dodatkowych przepisów, w tym artykuł 295-C, który penalizuje stosowanie obraźliwych uwag w odniesieniu do Proroka Mahometa. Przedstawione przepisy prawne są często krytykowane za dyskryminację mniejszości religijnych i niezgodność z prawami człowieka. Naruszają także zagwarantowane w konstytucji Islamskiej Republiki Pakistanu zasady równości i wolności religii. Ich wprowadzenie było częścią realizowanego przez władze publiczne planu całkowitej islamizacji prawa i państwa.
The aim of this article is to analyze the provisions of Chapter XV of the Pakistani Penal Code titled “Of Offences Relating to Religion” and commonly known as the “blasphemy law”. It includes a variety of crimes including blasphemy, profaning the Holy Quran, insulting religious feelings and using derogatory remarks in respect of the Prophet Muhammad. The article analyzes the legal solutions included in Chapter XV of the Pakistani Penal Code taking into account the historical context of their origin and application. The process of Islamization of laws and institutions began during the military regime of General Zia-ul-Hag, which is clearly seen on the example of Pakistan’s criminal law. In this period, five additional provisions were added to the Penal Code, including Section 295-C which introduces criminal liability for using derogatory remarks in respect of the Prophet Muhammad. The provisions under discussion have often been criticised for being discriminatory against religious minorities and inconsistent with human rights. They also violate the principles of equality and freedom of religion, which are guaranteed in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Their introduction to the Penal Code was part of the plan to bring about the Islamization of the law and the state.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1137
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.5482
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2019, T. 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziwisz_Stanislaw_Islamizacja_prawa_karnego_Pakistanu_na_przykladzie_nowelizacji_i_stosowania_przepisow_prawa_o_bluznierstwie.pdf780,64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons